Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Klachtenreglement en Klachtencommissie

 

Klachtenregelingen voor arbeidsconflicten en ongewenst gedrag

De meeste organisaties streven een gezond werkklimaat na waarin iedere medewerker tot zijn recht kan komen en medewerkers elkaars integriteit respecteren.  In een dergelijk klimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander en diens belangen tot de normale omgangsvormen.  Toch kunnen er gevoelens van onvrede zijn en/of conflicten ontstaan. Bij voorkeur worden deze conflicten in goed onderling overleg uitgesproken en opgelost.  Omdat oplossen niet altijd lukt of het soms om dermate grensoverschrijdend gedrag gaat dat het indienen van een klacht voor de hand ligt, doen organisaties er verstandig aan een  passende klachtenregeling voor medewerkers 'paraat' te hebben.  Wij adviseren te werken met een klachtenregeling voor arbeidsconflicten en een aparte klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen.

De klachtenregeling voor arbeidsconflicten is bedoeld voor werksituaties waarin twee indivduen of groepen collega's een arbeidsconflict hebben. Van een arbeidsconflict is sprake als ten minste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert, dan wel onzorgvuldig met zijn belangen om gaat. Deze klachtenregeling gaat over arbeidsconflicten met een andere aanleiding dan ongewenst gedrag.  De klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen  is bedoeld voor het indienen van klachten over seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie. 

In beide klachtenregelingen wordt aandacht gevraagd voor zogenaamde 'informele' manieren van conflictoplossing: het werken aan een oplossing  door middel van het 'goede gesprek'  met de mogelijkheid daarbij gebruik te maken van de ondersteuning van een leidinggevende , vertrouwenspersoon of bemiddelaar. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt houdt de mewerker die een klacht heeft de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. 

Ik kan u advies geven over de kwaliteit van uw klachtenregeling.  Ik kan ook samen met u uw klachtenregelingen verbeteren.
 

Klachtenregeling en klachtencommissie   

Als vangnet voor de meer extreme situaties en situaties waarin een passende oplossing 'in gesprek' niet gevonden wordt  is het belangrijk dat de  mogelijkheid bestaat de klacht door een klachtencommissie te laten beoordelen. Deze klachtencommissie  hoort over deskundigheid te beschikken op het terrein van arbeidsconflicten en/of ongewenst gedrag en hoort de klacht deugdelijk, voortvarend en vertrouwelijk onderzoeken. 
Het is vaak moeilijk voor kleine en middelgrote organisaties om bij het instellen van een dergelijke klachtencommissie aan alle eisen op het gebied van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid te voldoen.  
 

Klachtenreglement ongewenst gedrag 

Ik kan u helpen bij het opstellen van een  bij uw organisatie passend klachtenreglement. Voor ongewenst gedrag zijn in dat reglement ook de positie van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie uitgewerkt. Onderdeel van het reglement is een regeling voor klachtbehandeling ongewenste omgangsvormen. Ik houd mij hierbij aan de richtlijnen van het College voor de Rechten van de Mens

De verplichting van de werkgever om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving betekent ook dat de werkgever klachten over ongewenst gedrag zorgvuldig dient te laten onderzoeken en indien nodig passende maatregelen moet nemen. Een klachtenregeling bevordert objectiviteit, transparantie en zorgvuldigheid bij het behandelen van klachten. Als er een klachtenregeling is hoort ze zorgvuldig te zijn geformuleerd en zorgvuldig te worden uitgevoerd.  

Het hebben van een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen is niet voor alle organisaties verplicht maar behoort wel tot de 'beste praktijken'.   

Ik adviseer u de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen apart uit te werken, naast een klachtenregeling voor arbeidsconflicten.  Ik kan u ook helpen een klachtenregeling voor arbeidsconflicten op te stellen.
 

Klachtencommissie voor medewerkers: ongewenste omgangsvormen en arbeidsconflicten

Klachtencommissies kunnen wisselend intern en extern samengesteld zijn.  Haar samenstelling en werkwijze horen garant te staan voor een zorgvuldige en voortvarende klachtbehandeling.  Sleutelwoorden zijn: deugdelijk onderzoek, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid.

Wij kunnen u helpen uw klachtencommissie samen te stellen en  toe te rusten.  

Wij kunnen uw klachtencommissie bij de behandeling van klachten ondersteunen.  

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur wil aan gaan werk ik op basis van een uurtarief.