Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Preventie PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA)

De Arbowet verplicht werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.

Iedere werkgever zal de risico's op PSA moeten onderzoeken en wegen.

In iedere organisatie bestaat het risico op PSA en zullen in het plan van aanpak passende maatregelen genomen moeten worden om mensen tegen PSA te beschermen. Deze maatregelen horen gebaseerd te zijn op 'de beste praktijken' (stand der wetenschap en dienstverlening)

Ik kan u op de onderwerpen hieronder adviseren en kan op deze onderwerpen ook een groot aantal trainingen verzorgen

Opzetten en toetsen beleid preventie PSA

Advies Preventie van agressie en geweld (door clienten, leerlingen, passagiers)

Advies Preventie ongewenste omgangsvormen (door collega's of leidinggevenden)

Advies Preventie van te hoge werkdruk en werkstress

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur aan wil gaan werk ik op basis van een uurtarief.
 

Voor het basis- en voortgezet onderwijs

Ik kan actief met u meedenken over de invulling van uw beleid sociale veiligheid
 

2014 - 2018 : Ministerie SZW zet in op terugdringen PSA 

Per 1-5-2014 is het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een project gestart dat als doel heeft PSA terug te dringen. PSA is al jaren één van de grootste arbeidsrisico's.  Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Werkgebonden psychische aandoeningen zijn de meest voorkomende beroepsziekte. In 2014 ligt het accent op het thema werkdruk.  Vanaf 2015 wordt aandacht besteed aan ongewenste ongangsvormen. Doel van het project is de preventie van PSA opnieuw op de agenda van het overleg tussen werkgevers en werknemers te krijgen, praktische instrumenten ter beschikking te stellen,, ziekte en uitval door PSA te voorkomen en mentale weerbaarheid, werkplezier en arbeidsproductiviteit te vergroten.

Arbocatalogus preventie PSA: volg link

Deze arbocatalogus is gemaakt door de Stichting van de Arbeid en geeft toegang tot veel praktische instrumenten om PSA mee terug te dringen.

Op www.arbocataloguspsa.nl kunt u nagaan of de branche specifeke catalogi al opgenomen zijn.