Bureau van Es ~ RB&B

AVG: Privacyverklaring werk opleider

Privacyverklaring voor ons werk als opleider

In het kader van onze dienstverlening in de rol van opleider  verwerken wij soms uw persoonsgegevens. Dit gebeurt bij open inschrijvingstrainingen en bij maatwerktrainingen waarbij de deelnemers een door ons gemaakt certificaat voor deelname krijgen. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij in deze situaties met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring, voldoet aan de principes van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) en is voor het laatst aangepast op 6 mei 2018.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Wim van Es, Bureau van Es ~ RB&B, kvk 32089223 De Kreek 3, 3823 TG Amersfoort wimvanes@bureauvanesrbb.nl , 0622540677

Of door opleiders die onder zijn verantwoordelijkheid werken. Wim van Es heeft met hen een verwerkersovereenkomst waarin is vastgelegd dat ook zij zich aan deze privacyverklaring houden.

Wij verwerken in het geval van opleidingen enkel persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt in het kader van uw inschrijving op de training , of persoonsgegevens die u organisatie ons heeft verstrekt om tot een juiste weergave op het certificaat voor deelname te komen. Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig.

Persoonsgegevens die bijgehouden worden en de reden daarvoor

In het kader van de open inschrijvingstrainingen verwerken wij de volgende door u zelf gegeven informatie in het kader van het onderhouden van contact, het controleren van uw identiteit,  het maken van een juist certificaat voor deelname, het factureren van de training en het bieden van ‘aftersales service’.

1- Contactgegevens zoals e-mail adres en telefoonnummers;
2- Factuur adres;
3- Naam zoals vermeld moet worden op het certificaat voor deelname;
4- Organisatie of afdeling.

Voor deelnemers aan maatwerktrainingen die een certificaat van deelname ontvangen noteren wij van de hierboven genoemde punten enkel punt 3 en 4.

In het kader van de open inschrijvingstrainingen die meetellen voor het behoud van certificering bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen noteren wij  extra :

5- Lidmaatschapsnummer;
6- Wel of niet gecertificeerd zijn;
7- Intern- of extern vertrouwenspersoon;
8- Naam zoals op identiteitsbewijs vermeld is

De grondslag voor het bijhouden van de persoonsgegevens

Wij verwerken deze informatie voor deelnemers aan de open inschrijvingstrainingen alleen  nadat u ons, na het lezen van deze privacyverklaring,   schriftelijk of digitaal toestemming hebt gegeven voor het bijhouden van deze gegevens.

Voor deelnemers aan maatwerktrainingen verwerken wij de informatie alleen nadat opdrachtgever ons , na het lezen van deze privacyverklaring, schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het bijhouden van deze gegevens.

De gegevens worden niet gedeeld met derden

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals wij bij de redenen voor het bijhouden van uw persoonsgegevens in deze privacyverklaring hebben genoemd.   

Bij deelnemers aan de open inschrijvingstrainingen verwijderen wij de gegevens nadat u de factuur voor deelname heeft betaald.  In het kader van de aftersales service bewaren wij enkel uw naam,  die van uw organisatie en de training waaraan u heeft deelgenomen.

Bij deelnemers van maatwerktrainingen worden de gegevens verwijderd na dat de certificaten geleverd zijn en de factuur is betaald.

Uw gegevens zijn beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Wim van Es een verzoek te doen tot inzage, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand een overzicht van deze gegevens. U kunt ons verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Klachten

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens neem dan zo snel mogelijk contact op. Ik zal uw klacht serieus, voortvarend (1e reactie binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen en ga ver om met u tot een oplossing te komen. Zie hiervoor onze klachtenregeling.
Mocht dit alles niet tot een uitkomst leiden waar u tevreden mee bent, heeft u het volle recht uw klacht aan de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt via deze link contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens