Bureau van Es ~ RB&B

Beroepscodes

NVO2, LVV,  NOBCO en AVG

De mensen die u via mijn bureau in huurt opereren onder verantwoordelijk van mij  en houden zich vanzelfsprekend aan de van toepassing zijnde  beroepscodes.  

Ik ben als opleider lid van de NVO2, hun beroepscode beschouw ik als leidend voor mijn werk als trainer, opleidingsadviseur en klachtencommissielid. 

Als vertrouwenspersoon houd ik mij aan de gedragscode van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). 

De gedragscodes van de NVO2 en de LVV heb ik op deze pagina opgenomen

Voor coaching en intervisiebegeleiding  houd ik mij aan de code van het NOBCO .

Ik respecteer de privacy wetgeving en houd mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zie voor meer informatie over de AVG
 

Mocht u desalnietemin ontevreden zijn met de geleverde diensten of producten

Wees dan zo vriendelijk contact met mij op te nemen en doe een beroep op onze klachtenregeling met als doel op zo'n kort mogelijke termijn een passende oplossing te vinden.

 

Gedragscode van de NVO2  

Het NVO2-lid dient in de uitoefening van zijn/haar beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode.

De code heeft voor alle leden van de NVO2 volledig bindende kracht.

Dienstverlenende verantwoordelijkheid: vanuit mijn discretie als opleidingsfunctionaris

 1. stel ik de invalshoek van de cliënt centraal en stel ik mij faciliterend op,
 2. ben ik eerlijk en open in mijn relatie met cliënten en richt ik mij op duurzame dienstverlening,
 3. maak ik bij de uitoefening van mijn beroep geen misbruik van mijn uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht,
 4. verplicht ik mij tot geheimhouding van hetgeen mij bij de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie), stimuleer ik een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening,
 5. geef ik rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

Professionele verantwoordelijkheid: vanuit mijn professionele competentie als opleidingsfunctionaris

 1. geef ik eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen, wanneer dat wordt verlangd,
 2. ontwikkel ik mijn professionele deskundigheid en blijf ik op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied,
 3. kenmerkt mijn relatie met collega's zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden,
 4. onthoud ik mij van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten en of het beroep kan schaden.

Persoonlijke verantwoordelijkheid: vanuit mijn persoonlijk integriteit als opleidingsfunctionaris

 1. handel ik op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid),
 2. doe ik alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden,
 3. probeer ik een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van anderen.
   

Raad van Toezicht NVO2

Ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent NVO2 een Raad van Toezicht en een College van Beroep. Iedere opdrachtgever heeft het recht een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht over het niet naleven van deze beroepscode. U kunt een dergelijke klacht sturen naar: Raad van Toezicht, p/a NVO2, postbus 88, 3970 AB Driebergen.

 

Gedragscode voor de vertrouwenspersoon, aangesloten bij de LVV

Deze gedragscode is een richtlijn voor het professionele handelen van de bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) aangesloten vertrouwenspersonen.
 

Beroepsethiek en integriteit 
De vertrouwenspersoon (VP) gedraagt zich zoals van een behoorlijk VP  mag worden verwacht, namelijk dat hij zijn professionele code en de algemene sociale en ethische normen en waarden naleeft en handhaaft, ook bij druk van buitenaf om hier van af te wijken. Hij treedt tenminste op als een bekwaam en redelijk handelend vertrouwenspersoon, waarbij hij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt. De vertrouwenspersoon is zich ervan bewust dat onder het naleven van sociale en ethische normen onder meer valt het niet aannemen van giften en geschenken en het niet aangaan of onderhouden van persoonlijke relaties, van welke aard dan ook, met de medewerker.

Transparantie
De VP verschaft de hulpvrager duidelijkheid over zijn rol, taken en positie als VP en wat de betrokkenen van hem mogen verwachten.

Onafhankelijkheid
De VP stelt zich onafhankelijk op. De VP dient zich uitsluitend te laten leiden door de belangen van de medewerker en nimmer door eigen belang, dan wel eventuele belangen van de organisatie.  De vertrouwenspersoon staat naast de medewerker, begeleidt en ondersteunt de medewerker. Nimmer mogen handelingen worden verricht tegen de wil van de medewerker, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen of sprake is van een conflict van pichten waardoor hij in gewetensnood komt.  De VP treedt niet op als bemiddelaar. De VP is geen onderzoeker en doet niet aan waarheidsvinding.

Vertrouwelijkheid
De VP heeft een geheimhoudingsplicht, die ook voortduurt na beëindiging van de begeleiding van de medewerker, ten aanzien van wat hij in zijn hoedanigheid als VP verneemt, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen of sprake is van een conflict van plichten waardoor hij in gewetensnood komt. Meer in het bijzonder geldt voor de VP integriteit dat, indien de medewerker bij hem een vertrouwelijke melding inzake een vermoeden van een misstand of een onregelmatigheid doet (de melder wil niet dat zijn identiteit bekend wordt gemaakt), hij als intermediair namens de medewerker deze melding bij de organisatie doet.
De VP heeft geen wettelijk verschoningsrecht. De geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon vervalt tevens voor zover de vertrouwenspersoon dit nodig heeft om zich te kunnen verweren in (pre) juridische procedures, inclusief de klachtprocedure van de LVV als bedoeld in het Reglement Klachtbehandeling Commissie van Toezicht LVV.
De VP stelt de medewerker aan het begin van het eerste gesprek van de aard en omvang van zijn geheimhoudingsplicht op de hoogte.  Daarnaast dient de VP onmiddellijk aan de medewerker te melden zodra zich een situatie voordoet dat de VP op grond van gewetensnood, wettelijke bepalingen of anderzins zijn geheimhoudingsplicht moet doorbreken.  De VP handelt bij het doorbreken van de vertrouwelijkheid volgens het bij deze gedragscode gevoegde protocol 'doorbreken vertrouwelijkheid'

Kernwaarden en Competenties
De essentie van de beroepshouding is dat de VP integer en betrouwbaar is, zijn vak naar beste kunnen uitoefent.  Persoonlijke kwaliteiten zijn daarbij essentieel: van de VP mag verwacht worden dat hij evenwichtig, flexibel en doortastend is alsmede over empathisch vermogen beschikt. Tevens dat hij materiedeskundig is, vaardig in gespreksvoering, en kennis heeft van de sociale kaart en hulpverleningsinstanties. De VP treedt uitsluitend als zodanig op indien hij daartoe voldoende geschoold en gekwalificeerd is conform de door de LVV gestelde eisen en kernwaarden.  De VP heeft de bereidheid zich doorlopend bij te scholen en verder te ontwikkelen als VP.

(Tussentijds) Beëindigen werkzaamheden voor de medewerker
De VP kan op basis van de eigen professionele verantwoordelijkheid en naar de eisen van de redelijkheid de opvang en begeleiding van de medewerker (tussentijds) beëindigen. Indien de VP tussentijdse beëindiging overweegt dient hij dit voorafgaand met de medewerker te bespreken tenzij sprake is van een zodanige situatie dat dit in redelijkheid niet kan worden gevraagd van de VP.  Voorts dient de VP zoveel mogelijk zorg te dragen voor doorverwijzing naar andere VP's en of hulpverleners. 

Klachtenbehandeling 
De VP is onderworpen aan deze gedragscode en het daarop van toepassing zijnde reglement klachtenbehandeling Commissie van Toezicht van de LVV (hierna: de Commissie van Toezicht) , dat integraal deel uitmaakt van de gedragscode.
De Commissie van Toezicht is bevoegd het functioneren van de VP te toetsen, indien daaromtrent een klacht door een medewerker wordt ingediend. De VP tegen wie een klacht zich richt is verplicht gevolg te geven aan een oproeping van de Commissie van Toezicht en tot het direct verstrekken van door de Commissie van Toezicht gevraagde inlichtingen met betrekking tot het behandelen van een klacht.
De VP dient zich primair in te spannen om een klacht met de medewerker zelf op te lossen. De VP informeert de medewerker over het bestaan van het reglement klachtenbehandeling en wijst de medewerker op de vindplaats op de website van de LVV danwel stelt de medewerker in staat hierover te beschikken.

Dossiervorming 
De VP dient de dossiers die hij aanlegt van de medewerker die zich tot hem wendt zodanig te bewaren dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.  Het dossier dat de VP opbouwt blijft vertrouwelijk, tenzij openbaarmaking noodzakelijk is op grond van wettelijke regelingen en/of in het kader van de klachtenprocedure voor de Commissie van Toezicht LVV.  Slechts met toestemming van de medewerker zal een lopend dossier kunnen worden overgedragen aan een nieuw aangestelde VP.  De bewaartermijn van dossiers waarvan de kwestie is afgerond is 5 jaar. Na 5 jaar wordt het dossier  uit het archief van de VP verwijderd en vervolgens vernietigd.
 

Vast gesteld, c.q. gewijzigd op de ALV van  9 december 2016