Bureau van Es ~ RB&B

Coachen van individuele medewerkers of teams

 

Als uw organisatie er voor kiest door middel van coaching verder te investeren in de ontwikkeling van haar medewerkers of teams kunt u mij inhuren als coach.

Medewerkers die ik kan coachen

Op basis van mijn werkervaring coach ik  het liefst: medewerkers met klantcontacten, leidinggevenden, medewerkers personeel en organisatie, trainers, vertrouwenspersonen, preventiemedewerkers of arbo-adviseurs.

Als uw coachvragen mijn expertise te boven gaan kan ik voor u op zoek gaan naar een gekwalificeerde andere coach.

Wat kun u van mij verwachten

Bij de coaching van individuele medewerkers staat versterking van het functioneren in de werksituatie centraal. De coaching kan gericht zijn op kwalifcatie voor een functie, op prestatieverbetering, op competentie ontwikkeling of op versterking van de eigen rol. Tijdens de intake wordt nagegaan of het accent van de coaching vooral bij coachee of juist bij diens verbinding met de werksituatie zou moeten komen te liggen.

De (gaande het traject nog verder te specificeren) coachingsdoelstellingen, werkwijze en het aantal bijeenkomsten worden op basis van twee intake gesprekken in de vorm van een overeenkomst aan u voorgesteld. Er is een intakegesprek met degene die gecoacht gaat worden, en een intakegesprek met diens leidinggevende. Betrokkenheid van de leidinggevende is nodig om zijn visie op coachingsdoelstellingen te horen, en om door te spreken over zijn mogelijkheden om verdere condities voor leren en ontwikkeling van coachee te scheppen. In de coachingsrelatie werk ik fasegewijs: orientatie, diagnose, doel bepalen, uitvoeren en evalueren. De coach creeert zo gunstige mogelijke kondities voor het leerproces van coachee en samen onderzoeken ze hoe de beoogde doelstellingen het beste gerealiseerd kunnen worden. Coachee is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling.

Mijn coaching is resultaatgericht en ieder coachingstraject wordt in een gesprek met coachee, leidinggevende (of opdrachtgever) en coach , geevalueerd en afgesloten.

Mijn coachingsstijl

Mijn coachingsstijl kan gekenmerkt worden als: integer, respectvol, inlevend, confronterend als nodig, transparant, oplossings- en resultaatgericht. Omdat de coaching gericht is op verdere persoonlijke ontwikkeling (of ontwikkeling van vaardigheden) in de werksituatie, wordt vaak met opdrachten gewerkt die direct op het functioneren in de werksituatie betrekking hebben.

Gedragscode 

Ik heb mij als  coach niet aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, maar handel wel vanuit de door de NOBCO opgestelde Ethische Gedragscode 

Als uw organisatie een relatie met mij als coach aan wil gaan werk ik op basis van een uurtarief.