Bureau van Es ~ RB&B

Klachtenondersteuner voor medewerkers van Partners voor Jeugd

 

Wim van Es 

Ik ben vanaf 1-8-2011 verbonden aan de William Schrikker Groep als een externe dienstverlener achter het klachtenloket voor medewerkers. 
Per 1-1-2018 vervul ik deze rol ook voor De Jeugd en Gezinsbeschermers.

Je kunt mij benaderen als je klachten hebt over de wijze waarop door collega's of leidinggevenden met je persoonlijke belangen wordt om gegaan.

Je kunt daarbij  bijvoorbeeld denken aan conflicten in de samenwerking, naar  aanleiding van bijvoorbeeld beoordelingen of reïntegratie. Er kunnen uiteraard ook  andere aanleidingen zijn.  Ik kan met je meedenken over de situatie en de mogelijke aanpak er van.  

Ik word voor mijn werk betaald door Partners voor Jeugd  maar ben inhoudelijk zelfstandig en onafhankelijk.
Ik houd mij aan de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG.
 

Een klacht

'In iedere organisatie doen  zich situaties voor waarbij medewerkers klachten hebben. Medewerkers mogen  in dat geval van hun werkgever verwachten dat de onvrede direct aan de orde kan worden gesteld, dat zo goed mogelijk wordt gezocht naar een oplossing en dat daarnaast correcte  klachtenbehandeling via een commissie mogelijk is'

Een klacht is een uiting van onvrede over de wijze waarop in de werksituatie of aan een werk gerelateerde situatie met de persoonlijke belangen van 'klager' wordt of is omgegaan, danwel een uiting over een aangelegenheid in een werksituatie die door klager persoonlijk als ongewenst wordt ervaren

Zelf oplossen.....??

Als je in conflict raakt met een collega of leidinggevende is de meest voor de hand liggende route natuurlijk om het onderliggende probleem in overleg met direct betrokkene uit te praten. Als dat niet lukt kun je de situatie voorleggen aan je leidinggevende of naast hogere leidinggevende. Via welke route dan ook, het is de bedoeling het conflict uit de wereld te helpen en van het incident te leren voor soortgelijke situaties in de toekomst.

Klachtondersteuner als sparringpartner

Op het moment dat je met een buitenstaander van gedachten wilt wisselen over wat de beste aanpak zou kunnen zijn om de ongewenste situatie te beëindigen kun je contact op nemen met mij. Ik zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren en met je mee denken welke mogelijkheden er zijn om het conflict te proberen op te lossen. Het gesprek is vertrouwelijk en je houdt zelf de regie over  de te ondernemen stappen. 
 

Hulp en ondersteuning bestaat onder andere uit

Het aanhoren van je verhaal; 

Meedenken over oplossingen; 

Helpen bij het maken van een keuze voor de voor jou beste en  bij de klacht passende aanpak.

Helpen voorbereiden van gesprekken .

Als een gesprek over het conflict niet mogelijk is of niet mogelijk lijkt  kan ik soms ter ondersteuning mee naar een conflictoplossend gesprek.  Voorwaarde daarbij is wel dat dat mijn contactpersoon bij Partners voor Jeugd toestemming geeft. 

Eerst interne en 'informele' oplossingen onderzoeken

Het voeren van een gesprek met degene met wie je in conflct bent geraakt; 

Het vragen van de leidinggevende van degene met wie je in conflict bent geraakt om actief mee te zoeken naar een oplossing; 

Klacht indienen bij klachtencommissie voor medewerkers

Als er via de interne route geen oplossing gevonden wordt voor je klacht kun je er voor kiezen een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie voor medewerkers. Ik kan helpen bij het op papier zetten van de klacht.

Afronding ondersteuning 

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe de klachtondersteuning is ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je zelf hebt naar Partners voor Jeugd om de klacht die je had in de toekomst te voorkomen.

Ik maak jaarlijks een verslag voor Partners voor Jeugd over de verleende ondersteuning en de thema's die van belang waren bij de onderliggende conflicten. Waar mogelijk neem ik ook adviezen voor Partners voor Jeugd  op.  De informatie in het vers,lag is niet te herleiden naar specifieke medewerkers.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je overlegd over de rapportage

Uitgangspunten klachtondersteuning 

Klachtondersteuning is vertrouwelijk; 

Klachtondersteuner heeft een geheimhoudingsplicht tenzij het handhaven van deze plicht ernstige nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van de medewerker of een andere persoon; 

Klachtondersteuning is partijdig, de klachtondersteuner is er voor de medewerker die als eerste om ondersteuning vraagt; 

Klachtondersteuning is preventief, de inzet is er op gericht om verdere escalatie te voorkomen; 

Klachtondersteuner kan de organisatie inschakelen, bijvoorbeeld als de veiligheid van de organisatie of van personen in gevaar is of wordt gebracht.
 

Mijn achtergrond 

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als 'LVV erkend vertrouwenspersoon'. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vind je in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail,  in tweede instantie ‘ontmoeten’ of ondersteuning bij gesprek op locatie 

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.  Je mag ook  ’s avonds bellen.  Als je de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek dan vindt dit gesprek op mijn kantoor in Amersfoort plaats.

Ondersteuning kan ook bestaan uit het meegaan naar een gesprek waarin geprobeerd wordt het conflict uit de wereld te helpen.  Uit kostenoverwegingen moet ik voor ondersteuning op locatie wel toestemming vragen van mijn contactpersoon bij Partners voor Jeugd.  Daarbij geef ik uiteraard niet aan om welke medewerker het gaat. 

 

  

Wim van Es