Bureau van Es ~ RB&B

Leveringsvoorwaarden

 

Aanbod komen de leveringsvoorwaarden voor diensten 'anders dan training'

en de leveringsvoorwaarden voor maatwerktrainingen. 
 

Leveringsvoorwaarden voor diensten 'anders dan training'

1. Tarieven zijn exclusief reis- , parkeer- en verblijfskosten. De kilometervergoeding bedraagt € 0,34 per km vanaf Amersfoort.  Vergoeding reistijd tegen  50% van het uurtarief.

2. Tarieven zijn belast met 21% BTW.

3. Over kosten voor locaties en kosten voor annulering worden per opdrachtgever en te verlenen dienst afspraken gemaakt.

4. Over facturering van diensten worden per opdrachtgever en te verlenen dienst afspraken gemaakt. Betaling van de facturen dient 4 weken na factuurdatum te geschieden. Als de betaling, ook na herinnering, uitblijft wordt de incasso uit handen gegeven en zal bovenop het factuur bedrag en de wettelijke toegestane debiteurenrente, incassokosten in rekening gebracht worden.

5. Bureau van Es ~ RB&B zal bij doorlopende contracten jaarlijks met de opdrachtgever bespreken of en hoe de prijzen aangepast kunnen worden aan de CBS index voor het type dienstverlening dat aan de orde is.

6. Bureau van Es ~ RB&B houdt zich bij al haar opdrachten aan de gedragscode van Develhub (Nederlandse Vereniging van HRD profesionals in Ontwikkelen en Opleiden) en de gedragscode van de LVV. Onderdeel van de gedragscodes is dat alle bedrijfsgevoelige informatie die gaande de opdracht over uw organisatie door ons verkregen wordt als vertrouwelijke informatie wordt gezien die geheim gehouden wordt. 

7. Bureau van Es ~ RB&B houdt zich bij het bijhouden van persoonsgegevens aan  de privacywetgeving (AVG).  In dat kader zal een de mensen die een beroep op onze ondersteuning doen toestemming gevraagd worden om persoonsgegevens bij te houden op basis van de van toepassing zijnde privacyverklaring. 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze diensten dan kunt u uiteraard een klacht indienen. 

Leveringsvoorwaarden maatwerktraining

1. Trainers- en acteurstarieven zijn exclusief reis- , parkeer- en verblijfskosten. De kilometervergoeding bedraagt € 0,34 per km. Trainer vertrekt uit Amersfoort, acteurs vertrekken uit Amsterdam.

2. De tarieven voor de trainer (ontwikkeling en uitvoering van trainingen en gebruikte hulpmiddelen) zijn vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling geldt echter niet voor handleidingen of certificaten, begeleidings- en adviestrajecten, en opdrachten die uitsluitend bestaan uit materiaal ontwikkeling of - vervaardiging. Ook over de inzet van trainingsacteurs wordt BTW in rekening gebracht.

3. De opdrachtgever verzorgt de trainingslocaties voor alle genoemde opleidingen. Kosten voor de locaties zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als het voor de training nodig is een beamer of apparatuur voor beeld opname en - afspelen in te zetten, kan Bureau van Es ~ RB&B deze leveren en maken wij afspraken over de vergoeding. 

4. Op het moment dat de opdracht is verleend en de planning van het project door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat de annuleringsregeling van Bureau van Es ~ RB&B in. Onder annulering wordt verstaan: het op verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afgelasten, verplaatsen en opschorten van trainings- en/of andere activiteiten op de daarvoor eerder met de opdrachtgever overeengekomen data. De annuleringsregeling houdt het volgende in: - annuleren van gereserveerde dagdelen tot één kalendermaand voor aanvang van de betreffende activiteit(en): geen kosten; - annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf één kalendermaand voor aanvang van de betreffende activiteit(en) tot en met 17 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de betreffende activiteit(en): 50% van de kosten van de geannuleerde dagdelen; - annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf 16 dagen voorafgaand aan de uitvoering: 100% van de kosten. Opgeschorte activiteiten die op verzoek van de opdrachtgever op andere dan de hiervoor gereserveerde data alsnog worden uitgevoerd, zullen tegen het eerder overeengekomen tarief in rekening worden gebracht, onder voorbehoud van tussentijdse tariefwijzigingen. In geval dat de toegezegde trainer door calamiteiten de opdracht op de afgesproken dag niet kan vervullen wordt voor een deskundige vervanger gezorgd.

5. Facturering vindt direct na afloop van een training plaats. Voor facturering van ontwikkelwerk en langer lopende trainingstrajecten worden aparte afspraken met opdrachtgever gemaakt. Betaling van de facturen dient 4 weken na factuurdatum te geschieden. Als de betaling, ook na herinnering, uitblijft wordt de incasso uit handen gegeven en zal bovenop het factuur bedrag en de wettelijke toegestane debiteurenrente, incassokosten in rekening gebracht worden.

6. Wanneer door extra activiteiten de werkelijke kosten, de begrote kosten overstijgen, vinden deze activiteiten alleen plaats na overleg met de opdrachtgever.

7. Schriftelijk materiaal voor deelnemers zoals bijvoorbeeld handleidingen, handouts of certificaten, worden geleverd tegen de in de trainingsofferte afgesproken prijs. Voor meer specifieke opleidingshulpmiddelen zoals bijvoorbeeld boekjes, posters, video, cd-rom of dvd, wordt een aparte begroting gemaakt. Dit geldt ook voor de vervaardiging van E-learning programma's. Het auteursrecht van door Bureau van Es ~ RB&B ontwikkeld lesmateriaal ligt bij Bureau van Es ~ RB&B. Op het lesmateriaal zal dit altijd worden vermeld. Het door Bureau van Es ~ RB&B ontwikkeld lesmateraal blijft ook haar eigendom. Deelnemers mogen de ontvangen materialen wel voor eigen gebruik in de organisatie van opdrachtgever of als particulier blijven gebruiken. 

8. Bureau van Es ~ RB&B houdt zich bij al haar opdrachten aan de gedragscode van Develhub (Nederlandse Vereniging van HRD profesionals in Ontwikkelen en Opleiden). Onderdeel van de beroepscode is dat alle bedrijfsgevoelige informatie die door trainers gaande de opdracht over uw organisatie verkregen wordt als vertrouwelijke informatie wordt gezien die geheim gehouden wordt. Deze verplichting tot geheimhouding geldt ook voor de door ons ingezette acteurs. Bureau van Es ~ RB&B houdt zich ook aan privacy wetgeving zoals vastgelegd in de AVG . Als u wilt dat wij een certificaat voor deelname leveren vragen wij de opdrachtgever toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegeven door het akkoord gaan met de privacyverklaring voor opleiders

10. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze diensten of de manier waarop wij de met de persoonsgegevens zijn omgegaan  dan kunt u uiteraard een klacht indienen. 

 

Leveringsvoorwaarden open inschrijvingstraining 

Zie leveringsvoorwaarden open inschrijvingstraining