Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Leerlingen (ouders +) bij Jordan Montessori Lyceum Utrecht

Wim van Es

Ik ben sinds eind 2014 als extern vertrouwenspersoon voor leerlingen (of ouders, verzorgers of voogden van deze leerlingen) verbonden aan het Jordan Montessori Lyceum Utrecht (Jordan MLU) in Zeist. Ik doe mijn werk naast de twee interne vertrouwenspersonen Mijke van Oostenbrugge en Frank Lageweg met wie ik ook regelmatig overleg.

Leerlingen kunnen mij als vertrouwenspersoon benaderen wanneer ze over intimidatie of een voor hen sociaal onveilige schoolsituatie of voor andere kwesties die gevoelig liggen en waarbij vertrouwelijkheid gewenst is willen overleggen.  Voor ouders, verzorgers of voogden van deze leerlingen geldt het zelfde. 

Leerlingen (of ouders, verzorgers, voogden van leerlingen) kunnen mij als Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) benaderen als zij het vermoeden hebben of weten dat een aan de school verbonden medewerker  zich niet integer gedraagt en  in vertrouwen willen bespreken over  hoe je (u)  daar het beste op kan reageren.  Ik kan je (u) daarbij adviseren. Je (u) kunt mij ook benaderen  voor overleg als je (u)vragen hebt (heeft) over integriteit. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om via mij een melding  te doen in het kader van de regeling over het melden van misstanden of onregelmatigheden zonder dat je (uw) naam bij anderen bekend wordt. 

De meldingsregeling van Het Jordan MLU is gebaseerd op de Wet Huis voor Klokkenluiders. De meldingsregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten. 

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van de VPI

 

Aan het inschakelen van de vertrouwenspersoon zijn voor jou (u) geen kosten verbonden.  Ik wordt voor mijn werk betaald door het Jordan MLU. 

Als je (u) liever met een externe vertrouwensvrouw spreekt kan ik  je (u) in contact brengen met Pepita David of Ingrid van Wezel. 

Wij houden ons aan de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG
 

Opvattingen van het Jordan MLU over sociale veiligheid en intimidatie 

Het Jordan MLU hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving voor leerlingen. Alleen een leerling die zich prettig voelt kan volledig tot zijn recht komen. Wij zijn zeer gespitst op het voorkomen van pesten. In de studielessen die de eerste twee klassen wekelijks hebben wordt daar regelmatig aandacht aan besteed. Verder heeft elke leerling een eigen mentor die ook gespitst is op het waarborgen van een veilig klimaat . Indien nodig beschikt de school over een pestprotocol en een protocol voor digitaal pesten. Daarnaast zijn er twee interne en één externe vertrouwenspersoon aangesteld tot wie ouders of leerlingen zich kunnen wenden als er sprake is van (seksuele) intimidatie. Regelmatig toetst het Jordan met enquetes hoe leerlingen de school ervaren. Daaruit komt steevast naar voren dat leerlingen zich aanmerkelijk veiliger voelen dan het landelijke gemiddelde.

Intimidatie is gedrag dat een leerling onplezierig vindt en waar hij of zij last van heeft.  

Blijf er niet alleen mee zitten, denk niet te snel "ach zo erg is het niet", door te zwijgen los je niets op!

Ook als het om niet respectvol of grensoverschrijdend gedrag van een aan het Jordan MLU verbonden medewerker gaat kun je / kunt u de vertrouwenspersoon benaderen. 

 

Wat kan ik als vertrouwenspersoon voor je (u) doen, bij onderwerpen die jezelf of uw kind (pupil) betreffen ?

Ik luister.

Ik neem je (u) serieus.

Ik help zoeken naar oplossingen en ga na of een oplossing door middel van een gesprek mogelijk is.

Ik kan je (u) bij het werken aan oplossingen ook praktisch ondersteunen.

Ik kan je (u) uiteindelijk helpen bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte.

Ik kan je (u) ook informatie geven over hulpverlenende instanties.
 

Uitgangspunten bij mijn hulp en ondersteuning 

Hulp en ondersteuning is vertrouwelijk.

Ik heb een geheimhoudingsplicht tenzij er op grond van een meldcode of andere regeling een plicht tot melden is, of wanneer zwijgen ernstig  nadelige gevolgen heeft voor degene die ondersteuning vroeg of voor wie ondersteuning gevraagd wordt.  Als ik vind dat ik de geheimhouding moet doorbreken zal ik dat pas doen nadat ik dit zorgvuldig met je (u) heb doorgesproken. 

Ik ben partijdig, ik ben er voor jou (u).

Ik werk zoveel mogelijk  preventief,  mijn inzet is er op gericht om verdere escalatie te voorkomen. 

Ik kan het Jordan MLU inschakelen als de veiligheid van personen in gevaar is of wordt gebracht of indien ernstige schade wordt cq kan worden toegebracht aan het Jordan MLU. 

Ik  adviseer het Jordan MLU bij het bijstellen van het beleid sociale veiligheid. 

Dezelfde uitgangspunten gelden ook als je (u) via mij een beroep heeft gedaan op één van de andere vertrouwensvrouwen.
 

Afronding ondersteuning en Verslag

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe je (u) de ondersteuning hebt ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je hebt (u heeft) naar het Jordan MLU om de situatie naar aanleiding waarvan je (u) ondersteuning vroeg in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag  uit over het aantal mensen dat een beroep op mij heeft gedaan, de aanleiding waarom contact is gezocht , de vorm van verleende ondersteuning en het resultaat.  De informatie in het verslag is niet te herleiden naar specifieke personen.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je (u) over de inhoud van de rapportage overlegd.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail, in tweede instantie 'ontmoeten' 

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats.  Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.  Je (u) mag mij ook 's avonds bellen. In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten. We spreken dan af waar dat het beste kan. 
 

Mijn achtergrond 

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vind je in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen. 

 

  

Wim van Es