Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon voor Ouders Kinderopvang bij Kindergarden

Wim van Es

Ik ben met ingang van 2015 extern vertrouwenspersoon voor ouders van de vestigingen van Kindergarden in Arnhem.
 

U kunt mij benaderen als

U vindt dat u zelf of uw zoon of dochter geconfronteerd is geworden met grensoverschrijdend gedrag door een medeweker van Kindergarden.
 

Kindergarden en grensoverschrijdend gedrag 

Kindergarden wijst alle vormen van grensoveschrijdend gedrag af.  Ze heeft dit vastgelegd in gedragsregels voor medewerkers ('HEART principles' en Gedragscode Kindergarden) en haar protocol grensoverschrijdend gedrag. 

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: “elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen”. In gewoon Nederlands: het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. 

Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:

 • Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten of te weinig voeding, aandacht of verzorging)
 • Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten, stelselmatig negeren etc.)
 • Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting)
 • Vernieling van eigendommen van een ander en / of het zonder toestemming betreden van de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf.

Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt; het is in alle gevallen ontoelaatbaar. 
 

Stappen bij Grensoverschrijdend gedrag 

 1. Vermoeden: Inschatten van de situatie. Probeer vanaf het eerste moment van constateren vast te leggen wat voor grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, wie waren erbij, wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag etc. Houd het op feiten, trek niet direct conclusies.
 2. Bespreekbaar maken: Spreek indien mogelijk meteen na constatering de medewerker die het grensoverschrijdend gedrag vertoont aan op dit gedrag. Probeer door middel van een gesprek ervoor te zorgen dat het gedrag van de ander verbetert.
 3. Overleg: Hulp of advies vragen. Bij onvoldoende resultaat of als het een ernstigere vorm van grensoverschrijdend gedrag betreft schakel dan zo spoedig mogelijk de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon in.
   
  1. INTERNE CONTACTPERSOON: Voor ouders, kinderen en medewerkers heeft Kindergarden Femke Rutjes (vestigingsmanager) aangesteld als interne contactpersoon bij Kindergarden Arnhem. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 026-3610897 of per e-mail via f.rutjes@kindergarden.nl
  2. EXTERNE VERTROUWENSPERSOON: Wim van Es.

 

Wat kan ik als extern vertrouwenspersoon voor u doen ? 

U  kunt mij bellen om met mij als onafhankelijk vertrouwenspersoon over uw klacht of vermoeden van gedachten te wisselen. 

U kunt met mij onderzoeken wat de meest handige aanpak bij het aan de orde stellen van uw klacht of vermoeden kan zijn.

Wij verkennen samen de mogelijkheden om uw klacht of vermoeden aan de orde te stellen. ik kan u adviseren maar u houdt de regie en beslist uiteindelijk zelf wat u doet.

Als u dat wilt kan ik u ook bij het werken aan een oplossing voor uw klacht helpen:

 • ik kan met u mee gaan naar een conflict oplossend gesprek 
 • ik kan u helpen uw klacht op papier te zetten
 • ik kan met u mee gaan als de vestigingsmanager of directie u uitnodigt voor een gesprek
 • ik kan u helpen eventuele externe partijen in te schakelen als vertrouwensinspecteur, klachtencommissie, hulpverlening of politie
 • ik kan u ondersteunen bij deze externe routes

De gesprekken die wij samen voeren zijn vertrouwelijk.

Op jaarbasis geef ik Kindergarden inzicht in de onderwerpen waarover geklaagd is,  de mate waarin de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, en datgene dat Kindergarden kan doen om uw type klacht in de toekomst te voorkomen.

Ik probeer de terugkoppeling naar Kindergarden op zo'n manier te doen dat de informatie niet naar u te herleiden is als u dat niet zou willen. 

 

Ik ben ook vertrouwenspersoon voor medewerkers, maar ......

Ik ben bij Kindergarden ook vertrouwenspersoon voor medewerkers, maar zal in één en dezelfde zaak uiteraard niet beide partijen ondersteunen.  Mocht de situatie zich voor doen dat beide partijen een beroep op mij doen zal ik voor de tweede partij die ondersteuning vraagt een collega vertrouwenspersoon voorstellen.

 

Mijn achtergrond 

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vindt u in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail,  in tweede instantie ‘ontmoeten’

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.  U mag ook  ’s avonds bellen.  In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten.  We spreken dan af waar dat het beste kan.

 

  

Wim van Es