Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag voor medewerkers van Parts Express

 

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag door collega’s is het een goede start de collega of leidinggevende die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag te laten weten dat het gedrag je raakt, om vervolgens aan te geven dat je wilt dat de ander dergelijk gedrag ook niet meer herhaalt.

Helpt dat niet, of vind je dat moeilijk,  overleg dan met een collega die je vertrouwt wat je het beste kunt doen om het ongewenste gedrag te stoppen.  Als de collega die ongewenst gedrag vertoont ondanks jouw ‘stop-boodschap’  daarmee door blijft gaan, overweeg dan jouw of diens leidinggevende om hulp te vragen. 

Als je eerst met een onpartijdige buitenstaander wilt spreken benader dan één van de interne vertrouwenspersonen.  Helpt dat niet, of spreek je liever met een vertrouwensvrouw kun je altijd contact met mij op nemen.

Ik houd mij aan de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG
 

Wim van Es

Ik werk vanaf 1 oktober 2016 als  extern vertrouwenspersoon voor medewerkers van Parts Express. 

Je kunt  mij als vertrouwenspersoon benaderen wanneer je zelf last hebt van ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden. Het gaat om gedrag dat je als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaart.  Je kunt daarbij denken aan collegiale agressie, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. 

Aan het inschakelen van de vertrouwenspersoon zijn voor medewerkers geen kosten verbonden.  Ik word voor mijn werk betaald door Parts Express  maar doe het vertrouwenswerk zelfstandig en onafhankelijk.

Ik vind het belangrijk actief mee te werken aan gezonde arbeidsomstandigheden en bij te dragen aan organisaties waarin medewerkers tot hun recht komen, gerespecteerd worden en veilig hun werk kunnen doen.
 

1,7 miljoen werknemers in Nederland  melden in 2019 last te hebben gehad van ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden

Vanaf 2007 tot en met 2018 blijft het aantal werknemers die aangeven last te hebben gehad van collegiale agressie min of meer stabiel.  De groep werknemers die in 2016  collegiale agressie mee maakten bedroeg 16% van de werknemers.  In 2019 geeft 19% van de werknemers aan  in dat jaar één of meer keer last te hebben gehad van seksuele intimidatiie, pesten, discrimininatie of andere vormen van collegiale agressie. Omgerekend gaat het om 1,7 miljoen werknemers.

Niet iedereen durft een grens aan te geven of kan bij de eigen leidinggevende terecht

Volwassen assertieve mensen zijn vaak goed in staat collega's aan te geven dat ze van dergelijk gedrag niet gediend zijn.  Als dat geen effect heeft kan een beroep worden gedaan op de eigen leidinggevende om de situatie te beëindigen. Zo zou het ideaal gesproken behoren te verlopen.

De werkelijkheid is helaas vaak anders. Niet iedereen durft zijn of haar grens aan collega's aan te geven, sommige collega's negeren wel aangegeven grenzen, en in veel te groot aantal gevallen is de leidingggevende zelf betrokken bij de agressie.  In 20% van de meldingen bij seksuele intimidatie is de leiding de aangeklaagde en voor pesten is dit percentage zelfs 48%.
 

Zelf oplossen.....???

Als het gedrag niet zodanig extreem is dat je gelijk een officiele klacht in wilt dienen of aangifte wilt doen bij de politie is het vaak een goede start de collega of leidinggevende die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag te laten weten dat het gedrag je raakt, om vervolgens aan te geven dat je wilt dat de ander dergelijk gedrag ook niet meer herhaalt.  

Helpt dat niet of vind je dat moeilijk, overleg dan met een collega die je vertrouwt over wat je het beste kan doen om het ongewenste gedrag te stoppen.  Als de collega die ongewenst gedrag vertoont ondanks jouw 'stop-boodschap' daarmee door blijft gaan, overweeg dan jouw of diens leidingevende om hulp te vragen. 

Als je overweegt een klacht in te dienen of aangifte te doen bij de politie,  overleg dan vooraf met een vertrouwenspersoon.  Hij of zij heeft vaak een goed beeld van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsroutes en de kansen dat je via klacht of aangifte krijgt wat je wilt.
 

Externe vertrouwenspersoon (m/v) ongewenst gedrag (VPO) inschakelen om over beste aanpak mee te denken 

Wim van Es  is de VPO die je als eerste aan de lijn krijgt.  Als je liever met een vertrouwensvrouw spreekt zal hij je in contact brengen met Pepita David of Ingrid van Wezel. 

De VPO zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren en met je mee denken welke mogelijkheden er zijn om het conflict te proberen op te lossen.

De VPO kan je bij het werken aan oplossingen ook praktisch ondersteunen. 

Gesprekken met de VPO zijn  vertrouwelijk en je houdt zelf de regie over  de te ondernemen stappen. 

Als je overweegt een klacht in te dienen, overleg dan vooraf met de VPO.  Hij of zij heeft vaak een goed beeld van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsroutes, weet hoe een klachtenprocedure werkt en weet welke factoren een klachtencommissie doorgaans in haar overwegingen mee neemt.    Het zelfde geldt voor de situatie waarin je overweegt aangifte van een strafbaar feit te doen bij de politie. 
 

Hulp en ondersteuning bestaat onder andere uit

Het aanhoren van je verhaal.

De meedenken over oplossingsmogelijkheden en meedenken hoe deze te concretiseren.

Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer, door middel van een gesprek,  mogelijk is; 

Het eventueel bieden van ondersteuning bij een dergelijk gesprek. 

Het begeleiden tijdens een klachtprocedure of het doen van aangifte.

Het geven van informatie over hulpverlenende instanties.
 

Uitgangspunten bij hulp en ondersteuning door de VPO

Hulp en ondersteuning door VPO is vertrouwelijk.

VPO heeft een geheimhoudingsplicht tenzij er op grond van een meldcode of andere regeling een plicht tot melden is, of wanneer zwijgen ernstig  nadelige gevolgen heeft voor de medewerker die ondersteuning vroeg.  Als de VPO vindt dat hij de geheimhouding moet doorbreken zal hij dat pas doen nadat hij dit zorgvuldig met je heeft doorgesproken. 

VPO is partijdig, de VPO is er voor de medewerker die als eerste om ondersteuning vraagt.

VPO is preventief, de inzet is er op gericht om verdere escalatie te voorkomen. 

VPO kan de organisatie inschakelen als de veiligheid van personen in gevaar is of wordt gebracht of indien ernstige schade wordt cq kan worden toegebracht aan de organisatie. 

VPO adviseert de organisatie bij het bijstellen van het beleid inzake ongewenst gedrag. 
 

Afronding ondersteuning en Verslag

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe je de ondersteuning door de VPO hebt ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je hebt naar Parts Express om het ongewenste gedrag waar je mee geconfronteerd bent in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag  uit over het aantal mensen dat een beroep op de vertrouwenspersonen heeft gedaan, de aard van het ongewenste gedrag, de vorm van verleende ondersteuning en het resultaat.  De informatie in het verslag is niet te herleiden naar specifieke medewerkers.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je over de inhoud van de rapportage overlegd.
 

Mijn achtergrond

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben tot eind 2022  lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen tot 2023 gecertificeerd als 'LVV erkend vertrouwenspersoon'. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Met ingang van 2023 ontvang ik ook AOW en zet ik mijn werk op een wat lager pitje voort.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail,  in tweede instantie 'ontmoeten'

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats.  Je kunt mij bellen op 0622540677.  Je kunt mij ook mailen wimvanes@bureauvanesrbb. nl . In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten. Wij spreken af waar dat het beste kan. 

 

In kwartaal 2 en 3 kan het zijn dat ik je doorverwijs naar een met je werkgever afgesproken back-up vertrouwenspersoon

Ik ben vanaf 2023 in kwartaal 2 en kwartaal 3 wat vaker op vakantie.  Als ik in die periode de ondersteuning niet zelf kan leveren breng ik je in contact met de vertrouwenspersoon Pepita David of Ingrid van Wezel

 

  

Wim van Es