Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Cliënten bij Versa Welzijn

Wim van Es 

Ik ben vertrouwenspersoon voor deelnemers en gebruikers van de dienstverlening van Versa Welzijn.  Ik ondersteun cliënten die klachten hebben over de dienstverlening of over de manier waarop zij zich behandeld voelen , om in overleg met Versa Welzijn een passende oplossing te vinden.

Ik doe mijn werk in overleg met de cliënt die een beroep op mij doet, zelfstandig en onafhankelijk.  U kunt mij kosteloos benaderen.

Ik houd mij aan de principes van de privacy wetgeving zoals vastgelegd in de AVG 

Als u dat graag wilt kunt u via mij ook een vertrouwensvrouw voor de ondersteuning vragen.
 

U bent cliënt van Versa Welzijn of belangenbehartiger (*) van de cliënt en heeft een klacht

Als u ontevreden bent met de dienstverlening  door Versa Welzijn of als u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker, vrijwilliger of stagiar(e) van Versa Welzijn u heeft behandeld,  is het advies van Versa Welzijn om uw klacht direct met de betreffende medewerker te proberen op te lossen. In een direct gesprek kan de klacht meestal in gezamenlijkheid en tevredenheid worden opgelost. Deze route werkt het snelst en is meestal prettig voor beide partijen. 

Als u tegen een dergelijk gesprek op ziet, of denkt dat een dergelijk gesprek niet zinnig is, heeft u bij Versa Welzijn de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon om hulp te vragen.

U kunt ook contact met de vertrouwenspersoon op nemen als u het gesprek over  de klacht met de medewerker heeft gevoerd maar wanneer de uitkomst voor u onbevredigend is.

(*: Het recht om een klacht in te dienen komt ook toe aan uw wettelijke vertegenwoordiger, uw nabestaanden, natuurlijke personen die door u zijn gemachtigd en aan instellingen en organisaties die van diensten van Versa Welzijn gebruikmaken).  
 

Hoe kunt u een klacht indienen over Versa Welzijn ?

Als u een klacht heeft over Versa Welzijn heeft u verschillende mogelijkheden om uw klacht aan de orde te stellen.  U kunt: 

1- de klacht bespreken met de medewerker waar u ontevreden over bent;

2- de klacht schriftelijk indienen bij de directeur-bestuurder van Versa Welzijn;

3- de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie waar Versa Welzijn bij is aangesloten;

4- aangifte doen van een strafbaar feit bij de politie.

De volledige klachtenregeling en de ingekorte versie zijn op de site van Versa Welzijn  te vinden en kunnen gedownload worden.
 

Wat kan ik als vertrouwenspersoon voor u doen ?

U  kunt mij bellen om met mij als onafhankelijk vertrouwenspersoon over uw klacht of onvrede van gedachten te wisselen. 

U kunt met mij onderzoeken wat de meest handige aanpak bij het aan de orde stellen van de klacht kan zijn. 

Wij verkennen samen de mogelijkheden om uw klacht aan de orde te stellen en houden daarbij rekening met de spelregels van Versa Welzijn.

Ik kan u adviseren maar u houdt de regie en beslist uiteindelijk zelf hoe u uw klacht aan de orde wilt stellen.
 

Als u dat wilt kan ik u ook bij het werken aan een oplossing voor uw klacht helpen:

- ik kan met u mee gaan naar een conflict oplossend gesprek 

- ik kan u helpen uw klacht op papier te zetten

- ik kan met u mee gaan als de klachtencommissie of directie u uitnodigt voor een gesprek

- Ik kan u ondersteunen bij het doen van aangifte
 

De gesprekken die wij samen voeren zijn vertrouwelijk.

Als vertrouwenspersoon heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik mag hier slechts in heel bijzondere situaties van afwijken. Als zo'n situatie aan de orde is zal ik dat altijd eerst met u bespreken.

Op jaarbasis geef ik Versa Welzijn inzicht in de onderwerpen waarover geklaagd is,  de mate waarin de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, en datgene dat Versa Welzijn kan doen om uw type klacht in de toekomst te voorkomen.

Het jaarverslag wordt zo opgesteld dat niet duidelijk wordt wie de klacht heeft ingediend.  
 

Mijn achtergrond 

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vind je in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail, in tweede instantie 'ontmoeten' 

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats.  Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.  U mag mij ook 's avonds bellen. In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten.  

U kunt een afspraak met mij maken in Amersfoort.  Als u niet in staat bent om naar Amersfoort te komen overleggen wij over een oplossing. 

Voor contacten met de vertrouwensvrouw geldt hetzelfde maar dan zijn afspraken in Amsterdam.

 

  

Wim van Es