Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Cliënten bij Versa Welzijn

Wim van Es 

Ik ben vertrouwenspersoon voor deelnemers en gebruikers van de dienstverlening van Versa Welzijn.  Ik ondersteun cliënten die klachten hebben over de dienstverlening of over de manier waarop zij zich behandeld voelen , om in overleg met Versa Welzijn een passende oplossing te vinden.

Ik doe mijn werk in overleg met de cliënt die een beroep op mij doet, zelfstandig en onafhankelijk.  U kunt mij kosteloos benaderen.

Als u dat graag wilt kunt u via mij ook een vertrouwensvrouw voor de ondersteuning vragen.
 

U bent cliënt van Versa Welzijn of belangenbehartiger (*) van de cliënt en heeft een klacht

Als u ontevreden bent met de dienstverlening  door Versa Welzijn of als u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker, vrijwilliger of stagiar(e) van Versa Welzijn u heeft behandeld,  is het advies van Versa Welzijn om uw klacht direct met de betreffende medewerker te proberen op te lossen. In een direct gesprek kan de klacht meestal in gezamenlijkheid en tevredenheid worden opgelost. Deze route werkt het snelst en is meestal prettig voor beide partijen. 

Als u tegen een dergelijk gesprek op ziet, of denkt dat een dergelijk gesprek niet zinnig is, heeft u bij Versa Welzijn de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon om hulp te vragen.

U kunt ook contact met de vertrouwenspersoon op nemen als u het gesprek over  de klacht met de medewerker heeft gevoerd maar wanneer de uitkomst voor u onbevredigend is.

(*: Het recht om een klacht in te dienen komt ook toe aan uw wettelijke vertegenwoordiger, uw nabestaanden, natuurlijke personen die door u zijn gemachtigd en aan instellingen en organisaties die van diensten van Versa Welzijn gebruikmaken).  
 

Hoe kunt u een klacht indienen over Versa Welzijn ?

Als u een klacht heeft over Versa Welzijn heeft u verschillende mogelijkheden om uw klacht aan de orde te stellen.  U kunt: 

1- de klacht bespreken met de medewerker waar u ontevreden over bent;

2- de klacht schriftelijk indienen bij de directeur-bestuurder van Versa Welzijn;

3- de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie waar Versa Welzijn bij is aangesloten;

4- aangifte doen van een strafbaar feit bij de politie.

De volledige klachtenregeling en de ingekorte versie zijn op de site van Versa Welzijn  te vinden en kunnen gedownload worden.
 

Wat kan ik als vertrouwenspersoon voor u doen ?

U  kunt mij bellen om met mij als onafhankelijk vertrouwenspersoon over uw klacht of onvrede van gedachten te wisselen. 

U kunt met mij onderzoeken wat de meest handige aanpak bij het aan de orde stellen van de klacht kan zijn. 

Wij verkennen samen de mogelijkheden om uw klacht aan de orde te stellen en houden daarbij rekening met de spelregels van Versa Welzijn.

Ik kan u adviseren maar u houdt de regie en beslist uiteindelijk zelf hoe u uw klacht aan de orde wilt stellen.
 

Als u dat wilt kan ik u ook bij het werken aan een oplossing voor uw klacht helpen:

- ik kan met u mee gaan naar een conflict oplossend gesprek 

- ik kan u helpen uw klacht op papier te zetten

- ik kan met u mee gaan als de klachtencommissie of directie u uitnodigt voor een gesprek

- Ik kan u ondersteunen bij het doen van aangifte
 

De gesprekken die wij samen voeren zijn vertrouwelijk.

Als vertrouwenspersoon heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik mag hier slechts in heel bijzondere situaties van afwijken. Als zo'n situatie aan de orde is zal ik dat altijd eerst met u bespreken.

Op jaarbasis geef ik Versa Welzijn inzicht in de onderwerpen waarover geklaagd is,  de mate waarin de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, en datgene dat Versa Welzijn kan doen om uw type klacht in de toekomst te voorkomen.

Het jaarverslag wordt zo opgesteld dat niet duidelijk wordt wie de klacht heeft ingediend.  
 

Gesprekken: telefonisch of bij mij in Amersfoort , of ......

U kunt mij bellen, maar u kunt ook een afspraak met mij maken in Amersfoort.  Als u liever niet belt en ook niet in staat bent om naar Amersfoort te komen overleggen wij over een oplossing.

Voor contacten met de vertrouwensvrouw geldt hetzelfde maar dan zijn afspraken in Amsterdam.
 

Mijn achtergrond 

Ik ben 61 jaar, sociaal psycholoog en heb een eigen bureau voor training, advies en vertrouwenswerk.  Ik werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties, ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en behandel ik klachten van medewerkers, leerlingen en cliënten vanuit een klachtencommissie. Meer informatie over mijn werk en achtergrond vindt u in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Ik ben te bereiken via telefoonnummer 06-22540677

Omdat ik ook veel train neem ik overdag de telefoon niet altijd op. Als u mijn voicemail in spreekt en uw telefoonnummer achter laat bel ik u zo snel mogelijk terug. Dat is des te gemakkelijker als ik u ook 's avonds thuis mag bellen. U kunt ook contact leggen via de e-mail. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.

 

  

Wim van Es