Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag - collega's - bij Versa Welzijn

 

Soms gebeuren er dingen op het werk waar je je niet prettig bij voelt, maar die je wellicht moeilijk vindt om te bespreken. Misschien heb je dan het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Juist voor dit soort situaties heeft Versa Welzijn een externe vertrouwenspersoon voor medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. 
 

Wim van Es

Ik werk vanaf 1 janauari 2017 als extern vertrouwenspersoon voor medewerkers, stageairs en vrijwilligers van Versa Welzijn.  Ik doe dit werk ook voor een groot aantal andere organisaties.

Je kunt mij als vertrouwenspersoon benaderen als je te maken hebt met ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden, zoals bijvoorbeeld agressie, (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie.  Je kunt mij ook benaderen als je een sparringpartner zoekt voor een conflictsituatie die niet direct met de genoemde ongewenste omgangsvormen te maken heeft. Je kunt contact met mij opnemen voor een vertrouwelijk gesprek, voor hulp en advies.

Als je liever met een vertrouwensvrouw spreekt zal ik je daarmee in contact brengen. 

Ik word voor mijn werk betaald door Versa Welzijn, maar doe mijn werk zelfstandig en onafhankelijk.  

Ik ben  ook  vertrouwenspersoon voor cliënten en bezoekers van Versa Welzijn. Ik zal nooit twee partijen in eenzelfde conflictsituatie ondersteunen. In een dergelijke situatie zal  ik degene die zich het laatste aanmeldt doorverwijzen naar een tweede vertrouwenspersoon.

Ik houd mij aan de principes van de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail, in tweede instantie 'ontmoeten'

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats.  De vertrouwenspersoon mag ook ’s avonds gebeld worden.  Omdat ik ook veel train neem ik overdag de telefoon niet altijd op. Als je mijn voicemail in spreekt en je telefoonnummer achter laat bel ik je zo snel mogelijk terug. Dat is des te gemakkelijker als ik je ook 's avonds thuis mag bellen. Zie verder de contactinformatie onder aan deze pagina.

In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten.  Dat gebeurt in principe in Amersfoort, en voor de vertrouwensvrouw in Amsterdam.

 

Niet iedereen durft een grens aan te geven of kan bij de eigen leidinggevende terecht

Volwassen, assertieve mensen zijn vaak goed in staat aan collega’s aan te geven dat ze niet van seksuele intimidatie of agressief gedrag gediend zijn.  Als dat geen effect heeft kan een beroep worden gedaan op de leidinggevende om de situatie te beëindigen. Zo zou het ideaal gesproken behoren te verlopen.

De werkelijkheid is helaas vaak anders.  Niet iedereen durft zijn of haar grens aan collega’s aan te geven, sommige collega’s negeren een wel aangegeven grens .

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid je zo goed mogelijk tegen deze vormen van collegiale agressie te beschermen.

Zelf oplossen ….?

Als het gedrag niet zodanig extreem is dat je een officiële klacht wilt indienen is het vaak een goede start de collega of leidinggevende die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag te laten weten dat het gedrag je raakt, om vervolgens aan te geven dat je wilt dat de ander dergelijk gedrag ook niet meer herhaalt.

Helpt dat niet, of vind je dat moeilijk,  overleg dan met een collega die je vertrouwt wat je het beste kan doen om het ongewenste gedrag te stoppen.  Als de collega die ongewenst gedrag vertoont, ondanks jouw ‘stop-boodschap’  daarmee blijft doorgaan, overweeg dan jouw of diens leidinggevende om hulp te vragen.

Vertrouwenspersoon benaderen….?  Wat kan hij of zij voor je doen ….?

Op het moment dat je met een deskundige en onafhankelijke buitenstaander van gedachten wilt wisselen over wat de beste aanpak zou kunnen zijn om het ongewenste gedrag of het conflict te beëindigen kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. 

De vertrouwenspersoon zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren en met je meedenken welke verdere mogelijkheden er zijn het conflict op te lossen.  Het gesprek is vertrouwelijk en je houdt zelf de regie over de te ondernemen stappen.

Als je overweegt een klacht in te dienen  overleg dan vooraf met vertrouwenspersoon.  Hij of zij heeft vaak een goed beeld van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsroutes en weet welke factoren een klachtencommissie doorgaans in haar overwegingen mee neemt.   
 

Hulp en ondersteuning door de vertrouwenspersoon bestaat als nodig  uit

Het aanhoren van je verhaal.

Het meedenken over oplossingsmogelijkheden en meedenken hoe deze te concretiseren.

Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer, door middel van een gesprek, mogelijk is.

Het eventueel bieden van ondersteuning bij een dergelijk gesprek  (het gaat om  ondersteuning van de degene die dat vraagt, het gaat niet om bemiddeling) 

Het begeleiden tijdens een klachtprocedure.

Het geven van informatie over hulpverlenende instanties.
 

Uitgangspunten bij hulp en ondersteuning door de vertrouwenspersoon

Hulp en ondersteuning door de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht tenzij er op grond van een meldcode of andere regeling een plicht tot melden is of wanneer  het zwijgen direct nadelige gevolgen heeft voor de medewerker die ondersteuning vroeg. Als de vertrouwenspersoon vindt dat hij de geheimhouding moet doorbreken zal hij dat pas doen nadat hij dit zorgvuldig met je heeft doorgesproken.

De vertrouwenspersoon kan de organisatie inschakelen als de veiligheid van personen in gevaar is of wordt gebracht of indien ernstige schade wordt of kan worden toegebracht aan de organisatie.

De vertrouwenspersoon is partijdig, de vertrouwenspersoon is er voor de medewerker die als eerste om ondersteuning vraagt. Indien twee personen de vertrouwenspersoon benaderen over een zelfde kwestie, wordt de tweede persoon doorverwezen naar een andere vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is preventief,  de inzet is erop gericht om verdere escalatie te voorkomen.

De vertrouwenspersoon adviseert de organisatie bij het  bijstellen van het beleid inzake ongewenst gedrag.
 

Afronding ondersteuning en rapportage

De ondersteuning  wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe je de ondersteuning hebt ervaren, of die voldoende nut heeft gehad, en welk advies je hebt naar je eigen organisatie om het conflict waar je mee geconfronteerd bent in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag uit over het aantal mensen dat een beroep op mij heeft gedaan, de aanleiding voor de ondersteuning, de vorm van de verleende ondersteuning en het resultaat. De informatie in het verslag is niet te herleiden naar specifieke medewerkers. Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je over de inhoud van de rapportage overlegd.
 

Mijn achtergrond 

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vind je in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.

 

  

Wim van Es