Bureau van Es ~ RB&B

Ondersteuning van uw Klachtencommissie voor Medewerkers

 

Klachtenregelingen voor arbeidsconflicten en ongewenst gedrag

De meeste organisaties streven een gezond werkklimaat na waarin iedere medewerker tot zijn recht kan komen en medewerkers elkaars integriteit respecteren.  In een dergelijk klimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander en diens belangen tot de normale omgangsvormen.  Toch kunnen er gevoelens van onvrede zijn en/of conflicten ontstaan. Bij voorkeur worden deze conflicten in goed onderling overleg uitgesproken en opgelost.  Omdat oplossen niet altijd lukt of het soms om dermate grensoverschrijdend gedrag gaat dat het indienen van een klacht voor de hand ligt, doen organisaties er verstandig aan een  passende klachtenregeling voor medewerkers 'paraat' te hebben.  Wij adviseren te werken met een klachtenregeling voor arbeidsconflicten en een aparte klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen.

De klachtenregeling voor arbeidsconflicten is bedoeld voor werksituaties waarin twee indivduen of groepen collega's een arbeidsconflict hebben. Van een arbeidsconflict is sprake als ten minste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert, dan wel onzorgvuldig met zijn belangen om gaat. De klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen  is bedoeld voor het indienen van klachten tussen collega's over seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie. 

In beide klachtenregelingen wordt aandacht gevraagd voor zogenaamde 'informele' manieren van conflictoplossing: het werken aan een oplossing door middel van gesprekken en daarbij eventueel gebruik maken van de ondersteuning door een leidinggevende , vertrouwenspersoon of bemiddelaar. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt houdt de medewerker die een klacht heeft de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. 
 

Klachtenregeling en klachtencommissie   

Als vangnet voor de meer extreme situaties en situaties waarin een passende oplossing 'in gesprek' niet gevonden wordt  is het belangrijk dat de  mogelijkheid bestaat de klacht door een klachtencommissie te laten beoordelen. Deze klachtencommissie  hoort over deskundigheid te beschikken op het terrein van arbeidsconflicten en/of ongewenst gedrag en hoort de klacht deugdelijk, voortvarend en vertrouwelijk onderzoeken. 
Het is vaak moeilijk voor kleine en middelgrote organisaties om bij het instellen van een dergelijke klachtencommissie aan alle eisen op het gebied van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid te voldoen.  
 

Een klachtencommissie hoort deskundigheid te hebben op de volgende onderwerpen

(1) het doen van onderzoek en het voeren van gesprekken (hoor en wederhoor), (2) wet-en regelgeving ten aanzien van de inhoud van het conflict, (3) manieren waarop mensen elkaar (in groepen) beïnvloeden en conflict-escalatie,
(4) klachtrecht , klachtprocedures, bewijsrecht en eisen ten aanzien van de verslaglegging, (5) laatste relevante jurisprudentie over de conflictstof.
Voor opbouw en onderhoud van deskundigheid van de klachtencommissieleden (en hun vervangers) is nogal wat tijd en geld nodig. Als de deskundigheid op niveau is kan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid nog in het geding zijn.
 

Ik kan u ondersteunen door het leveren van individuele klachtencommissieleden

Uit mijn netwerk kan ik u externe leden met verschillende specialiteiten voor uw interne klachtencommissie voorstellen.

Als deze constructie u aanspreekt kan ik u meer specfieke informatie sturen.

De externe KC leden werken op basis van een uurtarief.
 

Ik kan uw klachtencommissie tijdens de behandeling van een klacht ondersteunen en adviseren

De advisering wordt in overleg ingevuld. Ze kan bijvoorbeeld bestaan uit een casebespreking vooraf,  het met elkaar wegen van de klachtbrief en het verweerschrift, het mee beoordelen van  de gegrondheid van de klacht en het meedenken over de eventuele sanctie richting aangeklaagde en preventieve adviezen richting organisatie.

Ondersteuning en advisering vindt plaats op basis van een  uurtarief.  

 

Uw commissie kan mij ook vragen het feitenonderzoek voor mijn rekening te nemen 

zie hiervoor de informatie bij  klachtonderzoek

 

Onze klachtenonderzoekers houden zich aan de privacywetgeving (AVG)