Bureau van Es ~ RB&B

Taken van de Vertrouwenspersoon op het gebied van Integriteit

 

Ik ben voorstander van het combineren van de rollen van vertrouwenspersoon integriteit en ongewenst gedrag.

Zie mijn visie op het vertrouwenspersoonschap

Een voorbeeld van een taakomschrijving voor het accent integriteit vind je hier onder. 

Zie VPO taken voor een voorbeeld van de taakomschrijving voor het accent ongewenst gedrag 

 

Taken van de VPI : ondersteuning medewerkers en advies naar de organisatie 

De vertrouwenspersoon heeft drie kernfuncties: supportfunctie, voorlichtingsfunctie en signaalfunctie 

 

Supportfunctie

De vertrouwenspersoon:

• Biedt een luisterend oor aan medewerkers.

• Verstrekt informatie over relevant beleid, de relevante (meld)regelingen en (onderzoeks) procedures die de opdrachtgever heeft opgesteld, en de rol van de vertrouwensfunctie daarin 

• Bespreekt de informele en formele wegen die een medewerker kan bewandelen om ongewenst en niet-integer gedrag te adresseren.

• Verwijst waar nodig door naar de betreffende professionele hulpverleners, juridisch adviseurs, arbeidspsychologen, de bedrijfsarts, inspecties, toezichthouders, externe meldpunten, of de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders.

• Begeleidt bij het formaliseren van een melding.

• Treedt eventueel op als doorgeefluik bij het doen van de melding. In dat geval loopt iedere vorm van communicatie tussen opdrachtgever en medewerker via de vertrouwenspersoon. Enkel de vertrouwenspersoon kent de identiteit van de melder en zal deze niet bekend maken, tenzij zij daartoe bij wet verplicht is.

• Begeleidt de melder – of andere betrokkenen – gedurende het onderzoek naar aanleiding van de melding. Als de vertrouwenspersoon als intermediair is opgetreden, zal deze mogelijke vragen die opkomen gedurende het onderzoek, en antwoorden daarop, verder leiden.

• Verleent nazorg en ondersteunt bij benadeling vanwege een gedane melding. De ervaren benadeling kan aanleiding zijn voor een nieuwe melding.

 

Voorlichtingsfunctie

De vertrouwenspersoon:

• Biedt een reflectiemogelijkheid aan medewerkers op alle niveaus over aangedragen kwesties aangaande integriteitsvraagstukken, met de bedoeling hen op weg te helpen bij het maken van de juiste afwegingen.

• Draagt bij aan de bewustwording van medewerkers over de mogelijke rol van de vertrouwens-persoon daarin, onder andere via het geven van presentaties, het houden van workshops, het schrijven van blogs, participatie op de multimedia in gebruik bij de organisatie, et cetera.

 

Signaalfunctie

De vertrouwenspersoon:

• Is alert op signalen uit de organisatie die mogelijk afbreuk doen aan een veilige, prettige en integere werkomgeving. De VP adviseert gevraagd en ongevraagd – en altijd in geanonimiseerde vorm – aan de verantwoordelijke(n) binnen de organisatie, als haar bevindingen daartoe aanleiding geven.

• Heeft – waar opportuun – regelmatig contact met de contactpersoon binnen de organisatie over het integriteitsbeleid en ontwikkelingen daarin, en de sfeer, werkklimaat en gedrag binnen de organisatie.

• Reikt zo mogelijk concrete suggesties ter verbetering aan of denkt daarover mee.

• Houdt registratie bij van alle vertrouwelijk gevoerde gesprekken in een veilig afgeschermde elektronische omgeving.

• Rapporteert op regelmatige basis, minimaal eens per jaar. De frequentie en diepgang

van de rapportage zal afhangen van bestaande vormen van monitoren van,

en rapportage over de effectiviteit van het integriteitsbeleid, binnen de organisatie.

 

Bron:  Huis voor Klokkenluiders 

 

Gedragscode vertrouwenspersoon

Bij het werken aan deze taken houdt de vertrouwenspersoon zich aan de gedragscode van de LVV