Bureau van Es ~ RB&B

Advies Preventie te hoge Werkdruk ~ Werkstress

De vernieuwde Arbowet verplicht werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Iedere werkgever zal de risico's op PSA moeten onderzoeken en wegen. In iedere organisatie bestaat het risico op PSA en zullen in het plan van aanpak passende maatregelen genomen moeten worden om mensen tegen PSA te beschermen. Deze maatregelen dienen te voldoen aan de stand der wetenschap en professionele dienstverlening.

Op het onderwerp werkdruk en werkstress heeft de gezondheidsraad in 2011 vastgesteld dat werkdruk een relevant arbeidsrisico is en dat de beoordeling van werkdruk met vragenlijsten valide is. Tegelijker stellen ze ook dat er geen gemeenschappelijke definitie van werkdruk bestaat, dat er daarom niet bepaald kan worden welke vragenlijsten de voorkeur hebben, laat staan dat uitspraken gedaan worden over gezondheidskundige grenswaarden. 

Voor  de beste praktijken lijkt het handig de eigen manier van meten te vergelijken met de signaleringsmethode werkdruk die de Inspectie SZW bij haar controles hanteert. Daarnaast is relevant de eigen methode met Job Demands Resources  model te vergelijken.

Advies

Ik kan u ondersteunen bij onderzoek en advies over de manier waarop u werkdruk meet en probeert te beheersen.

Workshop of training

U kunt er ook voor kiezen de verantwoordelijken uit uw organisatie een training of workshop over dit onderwerp te laten volgen zodat gelijk in gezamenlijk overleg besloten kan worden hoe een mogelijk achterstand ten aanzien van de beste praktijken ingehaald kan worden.

Voorbeeld van een training over preventie van te hoge werkdruk ~ werkstress

Doelgroep

Directie, OR leden, HRM afdeling, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, preventie medewerkers, arbo-coordinatoren.

Doel

Inzicht geven in de relatie tussen werkdruk en werkstress. Inzicht geven in modellen die gebruikt worden om werkdruk in kaart te brengen. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor preventie en aanpak van te hoge werkdruk. Afhankelijk van afspraken met de opdrachtgever een aantal van deze mogelijkheden verder uitwerken voor uw eigen organisatie.

Inhoud

  • Werkbelasting en draagkracht
  • Toetsen van werkbelasting: modellen en vragenlijsten (VBBA en varianten, verdiepende lijsten, RI&E, MTO)
  • Oorzaken voor werkstress: organisatie en persoon
  • Signaleringsmethode werkdruk Arbeidsinspectie
  • JDR model
  • Onderzoeken waar in de eigen organisatie het beleid aangescherpt kan worden

Duur

In overleg, een start met 2 dagdelen hoort tot de mogelijkheden

Maatwerk en open inschrijving

De training is enkel als maatwerktraining af te nemen. Inhoud en duur worden afgestemd in overleg. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.