Bureau van Es ~ RB&B

Conflicthantering voor en door Leidinggevenden

Preventie van ongewenste omgangsvormen en de wet

De Arbowet en een aantal belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek verplichten werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Voordelen van een zorgvuldig beleid gericht op het voorkomen en beperken van deze ongewenste omgangsvormen liggen bij werknemers en werkgevers.

Veel ongewenste omgangsvormen zijn het gevolg van onopgeloste conflicten.

De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creëren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor het draagvlak van het beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeïnvloeding zo belangrijk.

Leidinggevenden hebben een sleutelrol bij de preventie van ongewenste omgangsvormen 

Belangrijke factoren zijn: het  eigen voorbeeldgedrag van de leidinggevende, het bevorderen van een goede sfeer op de afdeling, het alert zijn op signalen over ongewenste omgangsvormen, het bevorderen van de bespreekbaarheid van dergelijke omgangsvormen en het goed afhandelen van incidenten. Veel ongewenste omgangsvormen zijn het gevolg van onopgeloste conflicten. In deze training leert u hoe u zo constructief mogelijk met conflicten tussen medewerkers kunt omgaan.

Doelgroep

Leidingggevenden,  HRM medewerkers, vertrouwenspersonen

Doel

U krijgt inzicht in de relatie tussen onopgeloste conflicten en ongewenste omgangsvormen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de groepsdynamiek en psychologische factoren die uiteindelijk tot uitsluiting kunnen leiden. Ook krijgt u inzicht in uw eigen voorkeurstijl in het omgaan met conflicten en het belang van feedbackvaardigheden. In het middag programma kunt u principes van conflictbemiddeling onderzoeken en uittesten door als derde partij te bemiddelen in een conflict tussen twee acteurs.

Inhoud

  • Ongewenste omgangsvormen en de sleutelrol van de leidinggevende
  • Onopgeloste conflicten als bron van ongewenste omgangsvormen
  • Groepsdynamiek en psychologische factoren die de kans op verharding ongewenste omgangsvormen en uitsluiting vergroten
  • Conflictbronnen en zicht op eigen voorkeurstijl van conflicthantering
  • Feedback als vaardigheid om (onnodige escalatie van) conflicten te voorkomen
  • Principes derde partij conflictbemiddeling: leidinggevende bemiddelt in verschillende conflicten tussen medewerkers

Duur

Twee dagdelen, waarvan de middag met twee acteurs

Maatwerk

De training is enkel  als maatwerktraining af te nemen, de prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.

U kunt in overleg ook een meer uitgebreide training conflictbemiddeling door een derde partij  voor uw organisatie op maat laten maken.