Bureau van Es ~ RB&B

Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen: Basistraining

De Arbowet en een aantal belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek verplichten werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeids-belasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Voordelen van een zorgvuldig beleid gericht op het voorkomen en beperken van deze ongewenste omgangsvormen liggen bij werknemers en werkgevers. De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creeren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor het draagvlak van het beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeinvloeding zo belangrijk.

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft binnen dit beleid een centrale positie. Zij of hij vangt melders op en helpt hen een zo goed mogelijke keuze te maken hoe met de ongewenste situatie om te gaan. Een van de mogelijkheden is het indienen van een officiele klacht binnen de eigen organisatie. Het is de taak van de klachtencommissie een dergelijke klacht zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, een uitspraak te doen over mate van gegrondheid van de klacht en een advies te geven aan de directie over hoe de klacht het beste afgehandeld kan worden. Deze training helpt u om u zo goed mogelijk op uw werk in de klachtencommissie voor te bereiden.

Doelgroep

Leden en aankomende leden van klachtencommissies, vertrouwenspersonen

Doel

Deze basistraining is bedoeld om u inzicht te geven in aard en omvang van ongewenste omgangsvormen en het gevoerde beleid om disrespectvolle manieren van met elkaar omgaan zoveel mogelijk terug te dringen. Daarnaast is het doel om u door casus bespreking en casus-beoefening voor te bereiden op alle fasen van uw werk in de klachtencommissie. Door middel van de inzet van acteurs oefent u in het horen van melders, aangeklaagden en getuigen. Bij het bespreken van de uiteindelijke adviezen aan de directie wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan relevante jurisprudentie.

Inhoud

  • Aard en omvang van de ongewenste omgangsvormen
  • Wat zijn werkgevers minimaal verplicht aan preventief beleid op te zetten, wat zijn aanbevelingen, wat doen werkgevers
  • Klachtenreglement, Klachtencommissie en inbedding in de organisatie
  • Zorgvuldige Behandeling: zorgvuldigheidsvereisten klachtrecht en Commissie voor de Rechten van de Mens
  • Horen van melders, aangeklaagden en eventuele getuigen (gesprekshouding, gesprekstechniek, waarheidsvinding)
  • Natuurlijke samenwerkingspartners en extra onderzoeksmogelijkheden
  • Besluitvorming op basis van informatie verzameling en eventueel onderzoek
  • Algemene Wet Gelijke Behandeling en verschuiving van de bewijslast naar de werkgever
  • Eindconclusie, Advies en onderbouwing

Maatwerk 

De training is enkel als maatwerktraining af te nemen. De duur,  inhoud en spreiding in  tijd  worden in overleg met u afgestemd. De training zoals hier beschreven kan goed in 7-9 dagdelen verzorgd worden, waarbij op meerdere dagdelen met acteurs gewerkt wordt. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.