Bureau van Es ~ RB&B

Preventie Arbeidsverzuim en Re-integratie

Werkgevers zijn verplicht al het mogelijke te doen hun zieke medewerkers zo snel als mogelijk te laten re-integreren. De ontwikkelingen in de wetgeving zijn van dien aard dat werkgevers en werknemers een groot financieel belang hebben hier ook serieus werk van te maken.

Belangrijke maatregelen zijn de Wet Verbetering Poortwachter en de wet WIA geweest. Recent is ook de wet BeZaVa (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) van kracht geworden.  

Een organisatie met een succesvol beleid preventie arbeidsverzuim en re-integratie houdt rekening met deze nieuwste ontwikkelingen, kent casemanagers die van de hoed en de rand weten en heeft haar leidinggevenden toegerust volop verantwoordelijkheid te nemen.

Ik kan u met netwerkpartners van gedegen advies op dit terrein voorzien.

Deze training wordt enkel als maatwerktraining verzorgd.
 

Voorbeeld training voor direct leidinggevenden

Signalering, begeleiding en preventie van verzuim vraagt om een uitgebalanceerd beleid. De direct leidinggevende speelt een sleutel rol in dit beleid. Gesprekken met (nog net niet) verzuimende medewerkers zijn voor beïnvloeding van groot belang.  Een training die gericht is op versterking van de rol van de leidinggevende in dit proces levert bijna voor iedere organisatie verlaging van het percentage arbeidsverzuim op.

Doel training voor leidinggevenden

Zicht krijgen op mogelijkheden om een mogelijke verzuimcultuur te doorbreken en re-integratie van verzuimende medewerkers te doen slagen. Vaak moet op vier terreinen beinvloed worden: verzuimbeheersing (oa: sturen op verzuimcijfers), bevorderen van herstel en snelle werkhervatting (oa: verzuimprotocol en verzuimgesprekken), versterken energiebronnen en reduceren van stressoren (oa: beinvloeden van werkdruk), en het verhogen van de weerbaarheid van medewerkers (oa: persoonlijke eigenschappen). Zicht krijgen op de verschillende typen gesprekken die de leidinggevende in het kader van het terugdringen van arbeidsverzuim met zijn medewerkers voert. Zicht krijgen op de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter en op de consequenties van de Wet WIA en de Modernisering Ziektewet.

Inhoud training voor leidinggevenden

 • Verzuimbeheersing (sturen op cijfers, verzuimprotocol, wet verbetering poortwachter)
 • Verzuimproces (werkbelasting, draagkracht, verzuimdrempel, werkhervattingsdrempel)
 • Bevorderen herstel en snelle werkhervatting - Wet Verbetering Poortwachter - afstemming Arboarts
 • Versterken energiebronnen, reduceren stressoren, versterken persoonlijke weerbaarheid
 • Signaleringsgesprek: preventie
 • Ziekmeldingsgesprek: goedwillende en minder goed willende medewerkers
 • Beïnvloedingsgesprek: contact tijdens ziekte en bij terugkomst op het werk
 • Beïnvloedingsgesprek: beinvoeding bij frequent kort verzuim
 • Voortgangsgesprek re-integratie (bespreken voortgang plan van aanpak)
 • Re-integratie:  1e of 2e spoor
 • UWV beoordeling WIA
 • Modernisering ziektewet , afstemming tussen casemanager en leidinggevenden

Duur van een training voor leidinggevenden

In overleg.

Maatwerk en open inschrijving

De training voor leidinggevenden is enkel als maatwerktraining af te nemen. De duur van de training, de studiebelasting en het startniveau van de deelnemers wordt in overleg bepaald. De kosten voor een maatwerktraining zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken en onze dagdeeltarieven.

Training voor case-managers

Ik kan u doorverwijzen naar een netwerkpartner die  een zeer succesvolle basistraining en vakopleiding voor Case-managers aanbiedt