Bureau van Es ~ RB&B

Respectvolle omgangsvormen 1: Sleutelrol leidinggevenden

De Wet

De Arbowet en een aantal belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek verplichten werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Voordelen van een zorgvuldig beleid gericht op het voorkomen en beperken van deze ongewenste omgangsvormen liggen bij werknemers en werkgevers.

Leidinggevenden

De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creeren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor het draagvlak van het beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeinvloeding zo belangrijk. Uit elk onderzoek blijkt telkens weer opnieuw de sleutelrol van de direct leidinggevende bij de preventie van ongewenste omgangsvormen. Het gaat onder andere om uw eigen voorbeeldgedrag, het bevorderen van een goede sfeer op de afdeling, het alert zijn op signalen over ongewenste omgangsvormen, het bevorderen van de bespreekbaarheid van dergelijke omgangsvormen en het zo goed mogelijk afhandelen van incidenten. Deze training helpt u om uw sleutelrol bij het creeren van respectvolle omgangsvormen inhoud te geven.

Doelgroep

Leidinggevenden

Doel

U krijgt inzicht in aard en omvang van ongewenste omgangsvormen, en de mogelijkheden die u als direct leidinggevende kunt benutten om een cultuur te creeren waarin meer een respectvolle omgang tussen groepsleden centraal staat. Hulpmiddelen die u kunt gebruiken zijn: regelmatig laten vaststellen van aard en omvang van ongewenste omgangsvormen, meersporenbeleid (acties naar slachtoffer, aangeklaagde en collega's), groepsdynamiek, psychologische risicofactoren en arbobeleidscyclus. Ook leert u gesprekken te voeren met melders van ongewenste omgangsvormen en aangeklaagden. De training is een goede voorbereiding op 'respectvolle omgangsvormen 2' waarin leidinggevenden zich voorbereiden op het met de eigen afdeling in gesprek te gaan over ongewenst gedrag.

Inhoud

  • Aard en omvang ongewenste omgangsvormen en benut preventie beleid.
  • Hulpmiddelen voor eigen beleid: aard en omvang, meersporenbeleid, groepsdynamiek, psychologische factoren, arbobeleidscyclus
  • Voorbeeldgedrag, signalering, bespreekbaarheid bevorderen, incidenten zorgvuldig afhandelen
  • Rol van de leidinggevende bij het ondersteunen van 'melder'
  • Rol van de leidinggevende bij het helpen kiezen voor een verantwoorde manier van klachtafhandeling
  • Rol van de leidinggevende bij het aanspreken van 'aangeklaagde' (accent: beinvloeden oplossingsbereidheid)

Duur

Twee dagdelen, waarvan een met acteur

Maatwerk

De training is maatwerktraining af te nemen. Duur en inhoud worden in overleg met u afgestemd. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven..