Bureau van Es ~ RB&B

Respectvolle omgangsvormen 2: Werken aan een respectvolle cultuur

Achtergrond

De Arbowet en een aantal belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek verplichten werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Voordelen van een zorgvuldig beleid gericht op het voorkomen en beperken van deze ongewenste omgangsvormen liggen bij werknemers en werkgevers. De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creeren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor het draagvlak van het beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeinvloeding zo belangrijk.

Leidinggevende en eigen medewerkers

Uit elk onderzoek blijkt telkens weer opnieuw de sleutelrol van de direct leidinggevende bij de preventie van ongewenste omgangsvormen. Het gaat onder andere om voorbeeldgedrag, het bevorderen van een goede sfeer op de afdeling, het alert zijn op signalen over ongewenste omgangsvormen, het bevorderen van de bespreekbaarheid van dergelijke omgangsvormen en het zo goed mogelijk afhandelen van incidenten.

Doelgroep

Leidinggevenden die zich willen voorbereiden op het goed aandacht besteden aan ongewenst gedrag met hun medewerkers,  of andere betrokkenen bij de preventie van ongewenste omgangsvormen die leidinggevenden bij dergelijke bijeenkomsten gaan ondersteunen.

Doel

Het gesprek openen met eigen medewerkers over het zoveel mogelijk voorkomen van de ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, en discriminatie. Kort informatie geven over: 'aard, omvang en gevolgen' op landelijk niveau, wettelijke verplichtingen en het preventiebeleid in de eigen organisatie. Inzicht geven in risicofactoren, waaronder groepsdynamiek, groepscultuur, weerbaarheid en het oplossen van conflicten. Aan de hand van voorbeelden met elkaar mogelijkheden onderzoeken om een cultuur te creeren waarin een respectvolle omgang tussen groepsleden centraal staat. Hier SMART afspraken over maken.

Inhoud en Duur

Inhoud, duur en werkvormen van deze voorbereidende training worden in overleg met de leidinggevenden zelf bepaald. Dit kan het beste nadat leidinggevenden de training 'respectvolle omgangsvormen 1'  hebben gevolgd. Een mogelijkheid is om met een groep leidinggevenden gezamenlijk een draaiboek te maken voor de later te houden bijeenkomst tussen leidinggevenden en medewerkers.

Maatwerk

De training is uitsluitend als maatwerktraining af te nemen. Duur en inhoud worden in overleg afgestemd. Prijs wordt bepaald op basis van onze dagdeeltarieven.