Bureau van Es ~ RB&B

Train de trainer: Intervisiegroepen begeleiden of kwaliferen

'Intervisie is een gestructureerde manier om met collega's of vakgenoten te leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk'

Het verschilt per intervisiegroep of het accent bij de behandeling van onderwerpen op het oplossen van werkproblemen ligt, of dat de aandacht verschuift naar de manier waarop iemand als persoon (inzicht, vaardigheden, overtuigingen en emoties) op de werkvragen reageert, en zich als persoon kan ontwikkelen.

Met name voor medewerkers die functies bekleden waarbij de persoon zelf sterke invloed heeft op de manier waarop de prestatie wordt geleverd (waar de medewerker zelf 'het instrument' is ), kan het leren in intervisiegroepen een krachtige aanvulling op andere manieren van leren en opleiden zijn. Dit geldt des te meer als de gehanteerde methodes de ruimte bieden tevens op persoonlijke aspecten in te gaan.

Doel

In deze training leert u intervisiegroepen te begeleiden. We kunnen hierbij ingaan op begeleidersvaardigheden die nodig zijn bij het permanente begeleiden gedurende de hele periode dat de intervisiegroep bijeen komt. Het kan ook om een manier van begeleiden gaan waarbij u de intervisie groep kwalificeert na 6 - 8 bijeenkomsten zelfstandig verder te gaan. U leert meerdere intervisie methodieken te hanteren. U leert hoe u een veilig en uitdagend groepsklimaat kunt creëren waarin deelnemers daadwerkelijk kunnen leren. U leert ook om te gaan met weerstand. Tenslotte krijgt u inzicht in de condities die nodig zijn om intervisie in uw eigen organisatie op te starten.

Inhoud , manier van werken en lengte van de training

De training wordt uitsluitend als maatwerk training aangeboden. De trainingsinhoud wordt in onderling overleg op basis van de intakegesprekken vastgesteld. De deelnemersgroep is tegelijkertijd de leergroep waarin u zich ontwikkelt en waarin de bij de verschillende methodes behorende vaardigheden beoefend worden. De training duurt 4 dagen. Dag 4 is een 'terugkomdag'.

Hier ziet u een voorbeeld van de onderwerpen die in mijn laatste training behandeld en beoefend zijn:

 • Wat, hoe en waarom van intervisie
 • Spelregels voor de intervisiegroep: bevorderen van een goed leerklimaat
 • Leerstijlen en reflectie
 • Groepsdynamiek, veiligheid en uitdaging
 • Omgaan met weerstand
 • Voorwaarden voor invoering in de eigen organisatie

Onderzochte en beoefende methodes:

 • Basis Intervisie Methode (Jeroen Hendriksen)
 • Roddel Methode (Karin de Galan)
 • 10 Stappen Methode / Collegiaal Advies (Circon, Willem de Wijs)
 • Speedsparren (Kessels en Smit)
 • Leren van Successen (Gerard Eskes en Gerrit van de Vegte)
 • Oplossingsgericht Reflecterend Team
 • Reflecting Team Intervisie Model (Levi van Dam)

Doelgroep

Medewerkers die intervisiebijeenkomsten willen begeleiden en thuis zijn in de basis gespreksvaardigheden, gewend zijn om met feedback om te gaan, in staat zijn om te reflecteren op eigen en andermans handelen.

Maatwerk en open inschrijving

De training is alleen als maatwerktraining af te nemen. Inhoud en duur worden in overleg vastgesteld. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.