Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Basistraining

Preventie van ongewenste omgangsvormen en de wet

In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega's als van leidinggevenden. Werkgevers hebben op basis van artikel 7:6.11 Burgerlijk Wetboek en artikel 3.2  Arbowet de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers.  Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.  In de Arbowet wordt gesproken over het  voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).  Bij PSA worden de volgende ongewenste gedragingen expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

In de basisinspectiemodule ongewenste omgangsvormen schrijft de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat  het benoemen van één of meer onafhankelijke vertrouwenspersonen in dit kader een wettelijke verplichting is.  Dergelijke vertrouwenspersonen horen bekwaam, toegerust, onafhankelijk en benaderbaar te zijn, en het vertrouwen te hebben van het personeel.
 

Vertrouwenspersoon

De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creëren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor het draagvlak van het beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeïnvloeding zo belangrijk.

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft binnen dit beleid een centrale positie. De basistraining helpt u om zich op deze rol voor te bereiden. In overleg kan de basis training uitgebreid worden naar de rol  van de vertrouwenspersoon bij het begeleiden van arbeidsconflicten.

Zie VPO - Visie voor een meer uitgebreide weergave van mijn visie op  het vertrouwenspersoonwerk

Doelgroepen

Beginnende Vertrouwenspersonen Ongewenst Gedrag  met niveau MBO + 

Meer ervaren vertrouwenspersonen die door middel van de training op hun rol willen reflecteren.

Doel VP - basis - training met accent op individuele begeleiding bij ongewenst gedrag

In de basistraining krijgt u inzicht in de verantwoordelijkheden van uw functie, de organisatorische inbedding en de randcondities die nodig zijn om de functie met succes uit te kunnen voeren. Daarnaast doet u ervaring op met opvang en begeleiding van melders van ongewenste omgangsvormen. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan gespreksvaardigheden, omgaan met emoties en beroepshouding. Uw adviesrol komt aan bod omdat u de melder helpt de beste keuze te maken hoe hij of zij de situatie zou kunnen aanpakken. U krijgt zicht op de verschillende voor- en nadelen van informele en formele manieren van conflictoplossing / klachtbehandeling. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan nazorg. Uw persoonlijke stijl komt aan bod in praktijksimulaties met acteurs. Op dag 1 zijn de voorbeelden met de acteur toegespitst op seksuele intimidatie, op dag 2 op pesten. De acteurs zijn  gedurende twee dagdelen als 'levend oefenmateriaal' aanwezig.

Inhoud VP - basis - training met accent op individuele begeleiding bij ongewenst gedrag 

  • Aard en omvang van de ongewenste omgangsvormen: accent op seksuele intimidatie en pesten
  • Wat horen organisaties aan preventie te doen: zorgplicht, 'beste praktijken'
  • Organisatie vertrouwensfunctie: 1 VP of meer, interne VP -externe VP, rolkeuzes, competenties, faciliteiten
  • VP: toegankelijkheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, rechtspositie
  • Opvang en begeleiding: beroepshouding, beroepsvaardigheden en dilemma's
  • Advies: VP helpt kiezen tussen informele of formele (interne/externe) aanpak.
  • Nazorg.

Variant VP - basis- training met extra aandacht voor de VP rol bij de individuele begeleiding bij arbeidsconflicten

In steeds meer organisaties is de vertrouwenspersoon ook ter beschikking voor medewerkers die in conflict zijn geraakt met collega's of leidinggevenden, zonder dat een dergelijk conflict veroorzaakt wordt door ongewenst gedrag.  De aanleiding voor dergelijke conflicten ligt bijvoorbeeld in een verschil van mening over beoordeling of over het tempo van re-integratie. Vaak wordt ook gesproken over intimiderend leiderschap.  In dergelijke conflictsituaties kan de medewerker de VP als sparringpartner benutten, en van gedachten wisselen over de aanleiding voor het conflict en de te ondernemen stappen het conflict op te lossen. Soms kan de VP ondersteunen bij een conflictoplossend gesprek. 

Het is goed mogelijk de basistraining voor vertrouwenspersonen zo in te richten dat ook zorgvuldig aandacht aan de rol van de VP bij arbeidsconflicten besteed wordt. Daarbij gaat de VP nooit over de inhoud van het conflict maar wel over de emotie of intimidatie die uit het confict voortkomt. 
 

Duur VP - basis- training met accent op individuele begeleiding bij ongewenst gedrag (en arbeidsconflicten) 

Twee dagen, waarvan twee dagdelen met acteur. De studiebelasting bedraagt 16 uur.

Maatwerktrainingen of Trainingen open inschrijving 

De maatwerk- en open inschrijvingstrainingen voor vertrouwenspersonen worden zonder uitzondering positief tot zeer positief beoordeeld.

Maatwerktrainingen voor organisaties

De VP basistraining kan op maat gemaakt worden voor uw organisatie.  Daarnaast zijn ook verdiepingstrainingen mogelijk.   

Lengte van de training, studiebelasting, instapniveau van de doelgroep wordt in overleg bepaald.

De prijs van een maatwerktraining wordt bepaald door de gemaakte afspraken en onze dagdeeltarieven.

Naast de VP (basis)training kunt u ook een groot aantal verdiepingsmodules afnemen. 

Ik heb inmiddels 70 maatwerk- of verdiepingstrainingen verzorgd voor in totaal 570 vertrouwenspersonen . 

 

Data 2 daagse open inschrijvingstrainingen VP individuele begeleiding bij ongewenst gedrag en arbeidsconflicten

De volgende data ziijn  gereserveerd voor trainingen in Utrecht of Nijkerk:   

2022: 20 jan en 10 feb,  7 en 28 maart, 5 en 19 april, 18 mei en 8 juni 

Op de open inschrijvingstraining  kunt u individueel  inschrijven. Ik verzorg haar in opdracht van de Etop Arbo-academie ongeveer 6 x per jaar. De inhoud van de training komt overeen met VP basistraining accent ongewenst gedrag, maar daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol van de VP bij arbeidsconflicten. Er wordt gewerkt met theorie, opdrachten, onderlinge oefeningen  en er is gedurende één dagdeel een trainingsacteur aanwezig. Er hebben inmiddels 649 vertrouwenspersonen, verdeeld  over 73 trainingsgroepen,  aan door mij verzorgde  open VP basistrainingen deel genomen.  De kosten voor deelname bedragen in 2021 € 890 per deelnemer exclusief BTW.  Dit is inclusief arrangementskosten op de trainingslocatie en cursusmateriaal. Als u zich bij mij aanmeldt kan ik onderzoeken op welke groepen nog plaatsen open zijn.  

De open inschrijvingstraining bij Etop Arbo-academie kan als zelfstandige en complete training gevolgd worden maar ook als onderdeel van de Vakopleiding voor Vertrouwenspersonen OO&I.  Deze 5 daagse vakopleiding is geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.