Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon - verdieping - AOV (Actuele Ontwikkelingen en Verdieping)

VP-AOV is een verdiepingstraining met individuele keuzemogelijkheden

VP-AOV duurt één dag (2 dagdelen) en staat enkel open voor vertrouwenspersonen met een niveau van MBO + die eerder al een basisopleiding voor vertrouwenspersonen gevolgd hebben. De studiebelasting bedraagt 8 uur.

De training kan enkel als maatwerktraining afgenomen worden door organisaties of intervisiegroepen.

Zie VPO - Visie voor een meer uitgebreide weergave van mijn visie op  het vertrouwenspersoonwerk.

 

Doelgroepen

Intervisiegroepen van door de LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

Vertrouwenspersonen Ongewenst gedrag (VPO) met niveau MBO+  die elders al een basisopleiding voor vertrouwenspersonen hebben gevolgd en minstens één jaar ervaring hebben in deze rol,
 

Inhoud van het 1- daagse programma: ochtend

Actuele ontwikkelingen en eigen werkvragen op de onderwerpen 1 t/m 3,  en eigen werkvragen op twee van de onderwerpen uit de reeks 4 t/m 7.  
De keuze uit de onderwerpen 4 t/m 7 wordt tijdens de intake bepaald. Werkvragen en praktische voorbeelden zijn leidend voor de invulling van het programma.

1. Seksuele intimidatie 
2. Pesten 
3. Discriminatie
4. Adviesrol VP naar melder ongewenst gedrag
5. Beïnvloeden van de bereidheid van aangeklaagde mee te werken aan een informele manier van conflictoplossing
6. Ondersteuning van medewerkers die in conflict zijn geraakt met hun leidinggevende (*)
7. Derden gevraagd en ongevraagd adviseren
 

ad 6 : Het conflict hoeft niet perse met de ongewenste omgangsvormen 1, 2 of 3 te maken te hebben. Het kan ook om conflicten gaan die te maken hebben met bijvoorbeeld een verschil van mening over een beoordeling of over het tempo van re-integratie. Dit type conflicten heeft al snel negatieve effecten op de relatie tussen medewerker en leidinggevende. Vaak zoeken medewerkers ook contact vanwege intimiderend leiderschap.  De VP kan door medewerker benaderd worden als sparringpartner: iemand die aanhoort, ondersteunt en meedenkt hoe medewerker het beste kan handelen. Afhankelijk van de taakopvatting of taakomschrijving van VP kan deze de medewerker ook bijstaan in een gesprek met de andere partij waarmee medewerker in conflict is. VP is in deze situaties in dergelijke situaties geen bemiddelaar, maar persoonlijk ondersteuner van de medewerker die contact met hem heeft opgenomen. Maximaal zou VP daarnaast de rol van procesbegeleider op zich kunnen nemen.
 

Inhoud van het 1-daagse programma:  middag, met trainingsacteur

In het middag programma is een acteur ter beschikking zodat we praktische voorbeelden van de vertrouwenspersoon in gesprek kunnen uittesten en onderzoeken welke competenties in het bijzonder nodig zijn dit type gesprek met een zo groot mogelijke kans op succes te kunnen voeren. De voorbeelden die we onderzoeken liggen op één of meer van de onderstaande gebieden: 

1. VP voert gesprek (opvang en begeleiding) met een melder / klager 
2. VP probeert aangeklaagde zover te krijgen dat deze mee wil werken aan een gesprek met melder in het kader van het proberen te vinden van een informele oplossing 
3. VP geeft gevraagd of ongevraagd advies

In het middagprogramma wordt bij voorkeur met eigen werkvragen of cases gewerkt. Ik zorg er voor voldoende cases achter de hand te hebben. De gekozen voorbeelden sluiten meestal aan bij het taakgebied opvang en begeleiding, soms bij het taakgebied ‘gevraagd en ongevraagd’ advies geven. Het werken met praktische voorbeelden is bijna altijd verdiepend voor de eigen praktijk en biedt meer dan voldoende mogelijkheden het eigen competentie niveau te beoordelen en versterken.

Doel

Kennis nemen van actuele ontwikkelingen op de onderwerpen seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.  Waar mogelijk antwoorden krijgen op werkvragen. Beoordelen van het eigen competentie niveau bij gesprekken en de gelegenheid nemens voornemens voor verdere competentieontwikkeling te maken. 

Intake en onderwerpkeuze

Bij maatwerktrainingen wordt de onderwerpkeuze met de opdrachtgever gemaakt, daarnaast vindt nog een individuele intake met deelnemers plaats aan de hand van een vooraf in te vullen huiswerkopdracht.  Bij de open inschrijvingsgtraining vindt een individuele digitale intake plaats en wordt de keuze voor welke twee onderwerpen uit de reeks  4 t/m 7 in het ochtendprogramma opgenomen worden, bij meerderheid van stemmen bepaald.  

Duur

Eén dag, waarvan één dagdeel met acteur. De studiebelasting bedraagt 8 uur.

Groepsgrootte 

Drie tot negen deelnemers, exclusief eventuele toehoorders.   De open inschrijvingstraining gaat door vanaf vijf deelnemers.

Open inschrijving en Maatwerk voor organisaties of (LVV) intervisiegroepen

Op de open inschrijvingstraining  kunt u individueel  inschrijven.  De kosten voor deelname bedragen € 415,-  per deelnemer.  Dit is inclusief intake per email,  arrangementskosten op de trainingslocatie, en cursusmateriaal. Over dit bedrag wordt geen BTW in rekening gebracht.  Trainingsdata worden in onderling overleg vastgesteld nadat er  5 inschrijvers zijn.

U kunt deze training  ook voor uw eigen organisatie of intervisiegroep op maat laten maken.  In een dergelijke situatie , werken we niet met bedragen per cursist maar wordt de prijs bepaald door onze dagdeeltarieven. en de kosten voor hand-outs en certificaat.  Voor maatwerk obv individuele intake per e-mail wordt één extra dagdeel per trainingsgroep berekend. Als u dat wenst kunnen we overleggen over een afwijkende groepsgrootte.