Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon - verdieping - Discriminatie

Preventie van ongewenste omgangsvormen en de wet

De Arbowet en een aantal belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek verplichten werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Voordelen van een zorgvuldig beleid gericht op het voorkomen en beperken van deze ongewenste omgangsvormen liggen bij werknemers en werkgevers.

Vertrouwenspersoon

De wetgeving vormt het kader, maar uiteindelijk gaat het er om een werksfeer te creëren waarin ongewenste omgangsvormen als echt ongewenst worden ervaren en bespreekbaar worden gemaakt voordat de er uit voortkomende conflicten escaleren. Daarom zijn aandacht voor het draagvlak van het beleid, de rol van leidinggevenden en cultuurbeïnvloeding zo belangrijk. De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft binnen dit beleid een centrale positie. Zij of hij helpt bij opvang, begeleiding en het maken van de beste keuze hoe om te gaan met de gemelde ongewenste situatie. In deze training staat het omgaan met discriminatie centraal.

Doelgroep

Vertrouwenspersonen

Doel

In deze training wordt in het bijzonder ingegaan op preventie, opvang en nazorg bij het gediscrimineerd worden door collega's of leidinggevenden.U krijgt inzicht in resultaten uit onderzoek naar aard en omvang van, en relevante factoren bij discriminatie op de werkvloer. De bespreking zal worden toegespitst op direct of indirect onderscheid op grond van ras, sekse en seksuele geaardheid. Ook wordt aandacht besteed aan de 1e opvang van een melder/meldster van discriminatie en het helpen van deze melder/meldster een goede keuze met betrekking tot de aanpak van deze situatie te maken. In het middagprogramma hebben een aantal deelnemers de mogelijkheid gesprekken met een acteur slachtoffer te voeren. Hierdoor kunt u uw vaardigheden voor opvang, advies en eventuele nazorg toetsen en zonodig verder ontwikkelen.

Inhoud

  • Wat is discriminatie: gronden, direct en indirect onderscheid
  • Aard en omvang van discriminatie
  • Behandeling cases en relevante jurisprudentie
  • Vertrouwenspersoon en 1e opvang
  • Vertrouwenspersoon helpt kiezen: informele aanpak of formele aanpak
  • Relevante oordelen van het College voor de Rechten van de Mens
  • Vergroten vaardigheden: opvang en advies
     

Eigen voorbeelden en werkvragen

Als u speciale onderwerpen of praktijksituaties in de training aan bod wilt hebben kunt u deze per e-mail toezenden

Duur

Twee dagdelen, waarvan één met acteur

Maatwerk 

De training is als maatwerktraining af te nemen. Inhoud en duur zijn een kwestie van overleg. De prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven.