Bureau van Es ~ RB&B

U kunt zich aansluiten bij onze externe Klachtencommissie voor Medewerkers

Onze externe klachtencommissies bestaan uit twee deskundige leden. Het derde lid komt uit uw eigen organisatie.  Er zijn eenmalige kosten voor aansluiting die gebruikt worden om uw klachtenregelingen (ongewenste omgangsvormen en arbeidsconflicten) op maat te maken.
 

Klachtenregelingen voor arbeidsconflicten en ongewenst gedrag

De meeste organisaties streven een gezond werkklimaat na waarin iedere medewerker tot zijn recht kan komen en medewerkers elkaars integriteit respecteren.  In een dergelijk klimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander en diens belangen tot de normale omgangsvormen.  Toch kunnen er gevoelens van onvrede zijn en/of conflicten ontstaan. Bij voorkeur worden deze conflicten in goed onderling overleg uitgesproken en opgelost. Gezonde bieden hun medewerkers daarbij de hulp van een vertrouwenspersoon aan, met wie ze in vertrouwen over de aanpak van dergelijke situaties kunnen overleggen.  Omdat oplossen niet altijd lukt of het soms om dermate grensoverschrijdend gedrag gaat dat het indienen van een klacht voor de hand ligt, doen organisaties er verstandig aan een  passende klachtenregeling voor medewerkers 'paraat' te hebben. Wij adviseren te werken met een klachtenregeling voor arbeidsconflicten en een aparte klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen.

De klachtenregeling voor arbeidsconflicten is bedoeld voor werksituaties waarin twee indivduen of groepen collega's een arbeidsconflict hebben. Van een arbeidsconflict is sprake als ten minste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert, dan wel onzorgvuldig met zijn belangen om gaat. De klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen  is bedoeld voor het indienen van klachten tussen collega's over seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie. 

De inspectie SZW toetst of organisaties voldoende aan preventie van ongewenst gedrag doen en benadrukt het belang van het aanstellen van vertrouwenspersonen, het vaststellen van een klachtenregeling en het benoemen van een onafhankelijke klachtencommissie.

In onze klachtenregelingen is de  zogenaamde 'informele' manieren van conflictoplossing opgenomen: het werken aan een oplossing  door middel van gesprekken en daarbij eventueel gebruik maken van de ondersteuning door een leidinggevende , vertrouwenspersoon of bemiddelaar. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt,  heeft de mewerker  de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie.  Klachten over ongewenst gedrag kunnen soms zonder informele voorfase ingediend worden bij de klachtencommissie.
 

Klachtenregeling en klachtencommissie   

Als vangnet voor de meer extreme situaties en situaties waarin een passende oplossing 'in gesprek' niet gevonden wordt  is het belangrijk dat de  mogelijkheid bestaat de klacht door een klachtencommissie te laten beoordelen. Deze klachtencommissie  hoort over deskundigheid te beschikken op het terrein van arbeidsconflicten en/of ongewenst gedrag en hoort de klacht deugdelijk, voortvarend en vertrouwelijk onderzoeken. 
Het is vaak moeilijk voor kleine en middelgrote organisaties om bij het instellen van een dergelijke klachtencommissie aan alle eisen op het gebied van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid te voldoen. 
 

Een klachtencommissie hoort deskundigheid te hebben op de volgende onderwerpen

(1) het doen van onderzoek en het voeren van gesprekken (hoor en wederhoor), (2) wet-en regelgeving ten aanzien van de inhoud van het conflict, (3) arbeidsrecht,  (4) conflictdynamiek en manieren waarop mensen elkaar (in groepen) beïnvloeden, (5) klachtrecht , klachtprocedures, bewijsrecht en eisen ten aanzien van de verslaglegging, (6) laatste relevante jurisprudentie op deze onderwerpen. Voor opbouw en onderhoud van deskundigheid van de klachtencommissieleden (en hun vervangers) is nogal wat tijd en geld nodig. Als de deskundigheid op niveau is kan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid nog in het geding zijn.
 

Veel organisaties hebben geen eigen klachtencommissie , maar kiezen voor aansluiting bij een externe klachtencommissie

Uit het Arbobalans onderzoek 2004 bleek dat slechts 64% van de organisaties met meer dan 200 medewerkers een klachtencommissie ongewenste omgangsvormen had ingesteld. Al naar gelang organisaties kleiner zijn daalt dit percentage. Uit de Arbobalans 2007 kwam naar voren dat slechts 8% van het totaal aantal organisaties een dergelijke klachtencommissie heeft.  Veel organisaties kiezen voor aansluiting bij een externe klachtencommissie. 
 

Onze externe klachtencommissie heeft een vaste kern van twee leden

Wij zetten één lid in als voorzitter, dat is  Wilma Breddels van Advocatenkantoor TeRecht of Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer cs.  Wij zetten het andere lid in als deskundige op het terrein van ongewenst gedrag of arbeidsconflicten, dat kan bijvoorbeeld Wim van Es zijn. 

Samen beschikken deze twee leden over de bovengenoemde deskundigheden. Wilma en Brigitte zijn juriste en advocaat. Ook bij de inzet van eventuele andere leden blijven wij deskundigheid en de man-vrouw verdeling garanderen.

Als u kiest voor de inzet van Wim van Es als extern vertrouwenspersoon vooor medewerkers, kan hij niet ook in de klachtcommissie werkzaam zijn en zal voor hem een vervanger uit ons netwerk voorgesteld worden.
 

Het derde lid komt bij voorkeur uit uw eigen organisatie 

Een klachtencommissie bestaat doorgaans uit drie leden. Wij kunnen het derde lid leveren, maar onze voorkeur gaat uit naar een derde lid (en eventueel een plaatsvervangend lid) uit uw eigen organisatie. Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van de klachtencommissie gecombineerd met kennis uit uw eigen organisatie. Naast financiële voordelen heeft een op deze manier samengestelde klachtencommissie ook kwaliteitsvoordelen ten opzicht van een geheel uit externe leden bestaande klachtencommissie.  Het lid uit uw organisatie brengt immers expertise in ten aanzien van de eigen organisatie en  cultuur. Dat maakt het gemakkelijker de juiste ingang te vinden voor eventueel aanvullend onderzoek en daarnaast kan het  advies dat de klachtencommissie  bij behandelde klachten uit brengt beter op maat gemaakt worden. 

Als deze constructie u aanspreekt kan ik u meer specifieke informatie geven.  

Er zijn eenmalige kosten voor aansluiting, maar geen abonnementsverplichtingen.  De eenmalige kosten worden gebruikt om uw klachtenregelingen op maat te maken. 

De externe klachtencommissieleden werken als ze ingezet worden op basis van een uurtarief.  

U kunt via ons ook mediatoren in huren die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van de de Mediatorsfederatie Nederland. 

 

Onze klachtenonderzoekers houden zich aan de privacywetgeving (AVG)