Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Leerlingen

Schoolveiligheid: Sociale Veiligheid

Het begrip schoolveiligheid is in de loop der jaren veelomvattend geworden. Naast de fysieke veiligheid en de individuele leerlingenzorg hebben scholen de verantwoordelijkheid om voor sociale veiligheid te zorgen.  Sociale schoolveiligheid betreft zaken die te maken hebben met de psychosociale belasting van leerlingen en personeel. Hieronder vallen seksuele intimidatie, agressie en geweld, (digitaal) pesten, discriminatie en homo-intimidatie. 

Verantwoordelijkheden op het gebied van Sociale Veiligheid

Een school heeft de verantwoordelijkheid om jaarlijks een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) uit te voeren en daarin ook aandacht te besteden aan sociale veiligheid. Een school hoort een op de RI&E gebaseerd veiligheidsplan te hebben waarin staat beschreven hoe een school concreet zorg draagt voor het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.  De school dient te beschikken over een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.  De school werkt aan 'actief burgerschap en social integratie': ze draagt kennis over over de democratische rechtstaat en de waarden die daar bij horen en stimuleert het gedrag dat daarbij past.

Contactpersonen en vertrouwenspersonen in  het basis- en voortgezet onderwijs

In de modelklachtenregeling zoals gemaakt voor het basis- en voortgezet onderwijs, wordt geadviseerd contactpersonen en vertrouwenspersonen te benoemen. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de klager in geval van sociale onveiligheid en verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon voor opvang en begeleiding gericht op afhandeling van de klacht.  Op dit moment is het niet wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon te hebben. Veel scholen kiezen wel  voor het benoemen van vertrouwenspersonen en werken vaak met een combinatie van interne-  en externe vertrouwenspersonen.  De interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk te benaderen voor leerlingen,  heeft een goed zicht  op betrokkenen en de schoolsituatie.  De externe vertrouwenspersoon heeft door de aard van zijn functie vaak meer mogelijkheden deskundigheid voor de vertrouwensrol op te bouwen en kan benaderd of ingezet worden in situaties waarbij de ouders/verzorgers van de leerling een voor hen gevoelig onderwerp eerst willen bespreken met iemand die wat verder van de school af staat en wat onafhankelijker ten opzichte van het schoolsysteem. Tenslotte fungeert de externe vertrouwenspersoon vaak ook als vertrouwenspersoon voor medewerkers.

Vertrouwenspersoon straks wel verplicht, evenals een anti pest coördinator 

De Wet Sociale Veiligheid Onderwijs (Anti-pest-wet) is in voorbereiding en zal naar verwachting later in 2015 van kracht worden. Deze wet verplicht scholen om over een vertrouwenspersoon te beschikken.  De vertrouwenspersoon kan ook optreden in de rol van anti-pest coördinator en heeft de volgende taken:

  • Aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en belangenbehartiging in kader antipesst beleid
  • Actief bijdragen aan sociaal veilig schoolklimaat (voorlichting, organiseren preventie)
  • Fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op vlak van sociale veiligheid
  • Coördinaties van anti-pest beleid 

Iedere school zal ook bewezen effectieve anti-pestprogramma's moeten gebruiken de sociale veiligheid op school moeten monitoren.
 

Wim van Es: Vertrouwenspersoon voor leerlingen (VPL), voor medewerkers (VPM) en advies beleid sociale veiligheid

U kunt mij inhuren als extern vertrouwenspersoon voor leerlingen.  Ik werk sinds 2007 als extern vertrouwenspersoon en sinds 2014 ook binnen het onderwijs.  Ik kan u ook helpen en adviseren met betrekking tot het verder invullen van  uw beleid sociale veiligheid. 
 

Ook een vertrouwensvrouw of meerdere VPL's 

Als u liever met een vertrouwensvrouw spreekt zijn die uiteraard ook ter beschikking.  Ik kan meerdere vertrouwenspersonen aan u voorstellen. 

De VPL's werken op basis van een uurtarief 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Zoek als leerling of ouder van een organisatie waar ik VPL ben verder onder:

VPL Opdrachtgevers