Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Leerlingen

Schoolveiligheid: Sociale Veiligheid

Naast de fysieke veiligheid en de individuele leerlingenzorg hebben scholen de verantwoordelijkheid om voor sociale veiligheid te zorgen.  Sociale schoolveiligheid betreft zaken die te maken hebben met de psychosociale belasting van leerlingen en personeel. Hieronder vallen seksuele intimidatie, agressie en geweld, (digitaal) pesten, discriminatie en homo-intimidatie. 

Verantwoordelijkheden op het gebied van Sociale Veiligheid

Een school heeft de verantwoordelijkheid om jaarlijks een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) uit te voeren en daarin ook aandacht te besteden aan sociale veiligheid. Een school hoort een op de RI&E gebaseerd veiligheidsplan te hebben waarin staat beschreven hoe een school concreet zorg draagt voor het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.  De school dient te beschikken over een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.  De school werkt aan 'actief burgerschap en social integratie': ze draagt kennis over over de democratische rechtstaat en de waarden die daar bij horen en stimuleert het gedrag dat daarbij past.

Contactpersonen en vertrouwenspersonen in  het basis- en voortgezet onderwijs

In de modelklachtenregeling zoals gemaakt voor het basis- en voortgezet onderwijs, wordt geadviseerd contactpersonen en vertrouwenspersonen te benoemen. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de klager in geval van sociale onveiligheid en verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon voor opvang en begeleiding gericht op afhandeling van de klacht.  Veel scholen kiezen er voor de taakomschrijving van hun contactpersonen te verbreden naar die van interne vertrouwenspersonen.

Op dit moment is het  voor het basis- en voortgezet onderwijs niet wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon te hebben. Het is wel verplicht een klachtenregeling te hebben.  In de modelklachtenregeling  wordt uitgegaan van het benoemen van interne en externe vertrouwenspersonen.

De interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk te benaderen voor leerlingen,  heeft een goed zicht  op betrokkenen en de schoolsituatie.  De externe vertrouwenspersoon heeft door de aard van zijn functie vaak meer mogelijkheden deskundigheid voor de vertrouwensrol op te bouwen en kan benaderd of ingezet worden in situaties waarbij de ouders/verzorgers van de leerling een voor hen gevoelig onderwerp eerst willen bespreken met iemand die wat verder van de school af staat en wat onafhankelijker ten opzichte van het schoolsysteem.

Tenslotte fungeert de externe vertrouwenspersoon vaak ook als vertrouwenspersoon voor medewerkers.

Wet Sociale Veiligheid  

De Wet Sociale Veiligheid Onderwijs (Anti-pest-wet) is van kracht met ingang van augustus 2015. van kracht worden. Deze wet verplicht scholen om te proberen voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving te waarborgen. De wet expliciteert 3 extra verantwoordelijkheden: 

  1. Verantwoordelijkheid voor sociaal veiligheids beleid
  2. Verplichte jaarlijkse monitoring van veiligheidsbeleving leerlingen
  3. Beleggen van volgende taken bij een vast persoon:  coördinatie anti pest beleid, vast aanspreekpunt  voor leerlingen en ouders 

Wim van Es: Vertrouwenspersoon voor leerlingen (VPL), voor medewerkers (VPM) en advies beleid sociale veiligheid

U kunt mij inhuren als extern vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders. 

Ik werk sinds 2007 als extern vertrouwenspersoon en sinds 2014 ook binnen het onderwijs.  

Ik ben een door de LVV erkend vertrouwenspersoon. 

Ik kan u ook helpen en adviseren met betrekking tot het verder invullen van  uw beleid sociale veiligheid. 
 

Ook een vertrouwensvrouw of meerdere VPL's 

Als u liever met een vertrouwensvrouw spreekt zijn die uiteraard ook ter beschikking.  Ik kan meerdere vertrouwenspersonen aan u voorstellen. 

De VPL's werken op basis van een uurtarief 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Zie: AVG en privacywetgeving 

Zoek als leerling of ouder van een organisatie waar ik VPL ben verder onder:

VPL Opdrachtgevers