Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon bij Kindergarden

Voor Kindergarden bieden wij vertrouwenspersonen voor ouders van kinderen en voor medewerkers. 
 

Wim van Es is eerste contactpersoon

Ik werk vanaf 1-7-2013  als extern vertrouwenspersoon voor medewerkers van Kindergarden en met ingang van 2015 ook voor ouders van kinderen. 

Als deze rollen in specifieke situaties  elkaar zouden bijten wordt een tweede vertrouwenspersoon ingezet.  

 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Als wij u ondersteunen geven wij vooraf aan welke persoonsgegevens wij tijdelijk vastleggen en vragen u uw toestemming daarvoor 
 

Vertrouwenspersoon voor ouders

U kunt mij benaderen als uw zoon of dochter opvang heeft in één van de vestigingen in Arnhem en wanneer u vindt dat u zelf of uw kind geconfronteerd is geworden met grensoverschrijdend gedrag door een medewerker van Kindergarden. 

Zie de pagina voor ouders voor meer informatie 

 

Vertrouwenspersoon voor medewerkers 

Ik vind het belangrijk om actief mee te werken aan organisaties waarin medewerkers tot hun recht komen, gerespecteerd worden en veilig  en integer hun werk kunnen doen.

Medewerkers van Kindergarden kunnen mij  om  twee  'typen' van redenen benaderen: 

In alle gevallen zal ik zorgvuldig naar je verhaal luisteren, ga zolang dat mogelijk is vertrouwelijk (*) om met de informatie die je geeft en kan als je dat wilt met je meedenken over of meewerken aan de beste aanpak van de situatie waarvoor je contact hebt opgenomen.. 

(* :  zie  'mijn rol' verder op deze pagina  voor geheimhouding en vertrouwelijkheid) 
 

1- Je kunt mij benaderen als je zelf slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag

Je kunt contact met mij opnemen, of via mij met een vertrouwensvrouw,  als je zelf geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag door ouders, collega's of je leidinggevende, Denk hierbij aan agressie, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, pesten of treiteren, discriminatie, bedreigen of het vernielen van eigendommen.

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van VPO
 

2 - Je kunt mij benaderen als je overweegt een melding te doen over (het vermoeden) van een misstand

Ik ben met ingang van 1-7-2014 ook extern vertrouwenspersoon integriteit voor jullie organisatie.   Je kunt in ieder geval een beroep op mij doen als je zelf vragen hebt over integriteit of het vermoeden hebt dat een collega of leidinggevende zich niet integer gedraagt.  Voor de beoordeling van integer gedrag zijn de HEART principes, de normen uit de gedragscode en de normen uit het protocol grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling van groot belang.  Kleine onderwerpen probeer je rechtsstreeks met de collega die het betreft te bespreken, maar helpt dat niet, of gaat het om meer ernstige zaken, wordt je geacht om dit gedrag te melden. Kindergarden heeft een protocol voor het melden van (vermoedens van) misstanden. Melden kan bij je eigen leidinggevende, maar melden kan ook bij de vertrouwenspersoon.  Dit laatste heeft als voordeel dat je met de vertrouwenspersoon over je dilemma en keuzes kunt overleggen, meestal zonder dat dat overleg direct consequenties heeft. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon de melding ook voor jou doen, zodat je naam enkel bij de vertrouwenspersoon bekend is. 

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van VPI
 

Mijn rol: ik ben er voor jou

Ik zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren, ga zolang dat mogelijk is vertrouwelijk om met de informatie (*) die je geeft en kan als je dat wilt met je meedenken over of meewerken aan  de beste aanpak van het onderwerp waarvoor je contact zoekt. 

Als vertrouwenspersoon heb ik een geheimhoudingsplicht, die ik slechts in heel uitzonderlijke situaties mag doorbreken. Bijvoorbeeld  als ik zelf in gewetensnood zou komen omdat ik door jou gevraagd wordt om te zwijgen,  terwijl er sprake is van ernstig strafbare handelingen of een hevige bedreiging.  Ik kan ook geen geheimhouding bewaren als ik informatie krijg over zaken die onder een meldcode vallen.  Uiteindelijk  moet ik dan een eigen verantwoordelijkheid nemen om te spreken. In zo'n situatie, die ik tot nu toe in mijn praktijk niet heb mee gemaakt, zullen we altijd eerst overleggen hoe de informatie dan toch het beste aan de orde gesteld kan worden.  
 

Bereikbaarheid en achtergrond

Informatie over de manier waarop je mij kunt bereiken en over mijn achtergrond vind je op de vervolg pagina waarvoor je kiest.