Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Conflictbegeleiding bij Kunstkwartier

 

Wim van Es

Ik  ben Wim van Es en werk sind augustus 2018 als extern vertrouwenspersoon voor Kunstkwartier.

Je kunt mij benaderen als  je klachten hebt over de wijze waarop door collega's of leidinggevenden met je persoonlijke belangen wordt om gegaan.  Je kunt daarbij denken aan conflicten in de samenwerking naar aanleiding van bijvoorbeeld beoordelingen of re-integratie.  Er kunnen uiteraard ook andere aanleidingen zijn. Ik kan met je meedenken over de situatie en de mogelijke aanpak er van. 

Aan het inschakelen van de vertrouwenspersoon zijn voor medewerkers geen kosten verbonden. Ik word voor mijn werk betaald door Kunstkwartier maar doe het vertrouwenswerk  zelfstandig en onafhankelijk. 

Ik vind het belangrijk actief mee te werken aan gezonde, veilige en integere  arbeidsomstandigheden en onopgeloste conflicten kunnen  een belangrijke reden voor ziekmeldingen zijn. 

Ik houd mij aan de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG 
 

Een klacht, een arbeidsconflict en verantwoordelijkheden van werkgever

Een klacht is een uiting van onvrede over de wijze waarop in de werksituatie of aan een werk gerelateerde situatie met de persoonlijke belangen van 'klager' wordt omgegaan, dan wel een uiting over een aangelegenheid in de werksituatie die door klager persoonlijk als ongewenst wordt ervaren.

Een arbeidsconflict is een situatie waarin ten minste één van de betrokken partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert, dan wel onzorgvuldig met zijn belangen om gaat.

In iedere organisatie doen zich situaties voor waarbij medewerkers klachten hebben.  Medewerkers mogen in dat geval van hun werkgever verwachten dat de onvrede direct aan de orde kan worden gesteld, dat zo goed mogelijk wordt gezocht naar een oplossing en dat daarnaast correcte klachtenbehandeling via een commissie mogelijk is. 
 

Conflictoplossing op eigen kracht....??

Als je in conflict raakt met een collega of leidinggevende is de meest voor de hand liggende route natuurlijk om het onderliggende probleem in overleg met direct betrokkene uit te praten. Als dat niet lukt kun je de situatie voorleggen aan je eigen leidinggevende of de leidinggevende van degene met wie je in conflict bent.  Via welke route dan ook, het is de bedoeling het conflict uit de wereld te helpen en van het incident te leren voor soortgelijke situaties in de toekomst.

Soms spelen zaken mee waardoor je niet direct met de andere conflictpartij in gesprek gaat of durft.  Ook kan het voorkomen dat je hebt ervaren dat het gesprek over het conflict weinig of niets opleverde. Als je nog niet de stap wilt nemen de  hulp van een leidinggevende in te roepen, kun je er ook voor kiezen de situatie waarin  je terecht bent gekomen  te bespreken met de vertrouwenspersoon.

Neem in ieder geval contact op met de vertrouwenspersoon als je overweegt gebruik te maken van de klachtenregeling arbeidsconflicten om  een klacht in te dienen over het gedrag van de ander. De vertrouwenspersoon heeft vaak een goed beeld van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsroutes en de kansen dat je via een klacht krijgt wat je wilt.
 

Vertrouwenspersoon (VPCB) inschakelen om over beste aanpak mee te denken

Op het moment dat je met een deskundige buitenstaander van gedachten wilt wisselen over wat de beste aanpak zou kunnen zijn om het conflict te proberen te beëindigen kun je contact op nemen met de VPCB.

De VPCB biedt hulp en ondersteuning aan medewerkers die in een arbeidsconflict terecht zijn gekomen en behoefte hebben aan een onafhankelijk sparringpartner.

De VPCB zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren,  met je mee denken welke mogelijkheden er zijn het conflict proberen op te lossen en kan je bij het werken aan de oplossing ook praktisch ondersteunen.

De contacten met de VPCB zijn vertrouwelijk en je houdt zelf de regie over de te ondernemen stappen.
 

Hulp en ondersteuning door de VPCB bestaat onder andere uit

Het aanhoren van je verhaal.

Het meedenken over oplossingsmogelijkheden. 

Helpen bij het maken van een keuze voor de voor jou beste en bij het conflict passende aanpak.

Helpen voorbereiden van gesprekken.

Ondersteunen bij de gekozen conflict aanpak
(bv.: ondersteunen tijdens een conflictoplossend gesprek of feedback geven op de klachtbrief)
 

Manieren van conflictaanpak met de interne route als start

De klacht in een rechtstreeks gesprek met degene die in jouw ogen de klacht veroorzaakt  proberen op te lossen. 

De eigen leidinggevende of de leidinggevende van degene die in jouw ogen de klacht veroorzaakt vragen om actief mee te zoeken naar een oplossing; 

De externe route waarbij je een officiële klacht in dient bij de klachtencommissie arbeidsconflicten.

Uitgangspunten bij de ondersteuning door de VPCB

Hulp en ondersteuning door de VPCB is vertrouwelijk; 

VPCB  heeft een geheimhoudingsplicht tenzij er op grond van een meldcode of andere regeling een plicht tot melden is of wanneer het zwijgen ernstige nadelige gevolgen heeft voor de medewerker die ondersteuning vroeg. Als VPCB vindt dat hij de geheimhouding moet doorbreken zal hij dat pas doen nadat hij dit zorgvuldig met je heeft doorgesproken. 

VPCB kan de organisatie inschakelen als de veiligheid van personen in gevaar is of wordt gebracht of indien ernstige schade wordt of kan worden toegebracht aan de organisatie. 

VPCB is partijdig, VPCB is er voor de medewerker die als eerste om ondersteuning vraagt.

VPCB is preventief, de inzet is er op gericht om verdere escalatie te voorkomen. 

VPCB adviseert de organisatie ten aanzien van beleid dat bijdraagt aan het voorkomen of eerder oplossen van conflcten.
 

Afronding ondersteuning en verslag

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe je de ondersteuning hebt ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je  hebt naar Kunstkwartier om soortgelijke conflicten in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag uit over het aantal mensen dat een beroep op mij heeft gedaan, de aard van het onderliggende conflict, de vorm van verleende ondersteuning en het resultaat.  De informatie in het verslag is niet te herleiden naar specifieke medewerkers.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je over de inhoud van de rapportage overlegd.

 

Mijn achtergrond

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als 'LVV erkend vertrouwenspersoon'. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vindt u in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail,  in tweede instantie ‘ontmoeten’

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.  Je mag ook  ’s avonds bellen.  In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten.  We spreken dan af waar dat het beste kan.

 

  

Wim van Es