Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Integriteit bij Kindergarden

Wim van Es

Ik ben vanaf 1-7-2014 ook extern vertrouwenspersoon integriteit (VPI) voor Kindergarden.. 

Je kunt mij benaderen als je zelf vragen hebt over integriteit of het vermoeden hebt dat een collega of leidinggevende zich niet integer gedraagt. 

Kindergarden heeft met ingang van 1 juli 2016 een protocol melden van (het vermoeden van) misstanden of onregelmatigheden.  Als je overweegt een dergelijke melding te doen kan ik je informeren over de regeling en je helpen een goede keuze te maken.  Als je zou willen kan je de melding ook 'via mij'  doen,  waarbij ik als tussenpersoon optreed tussen jou en degenen die de melding onderzoeken. Ik kan jouw identiteit dan voor mij houden / beschermen.

Aan het inschakelen van de vertrouwenspersoon zijn voor medewerkers geen kosten vebonden. Ik word voor mijn werk betaald door Kindergarden, maar doe het vertrouwenswerk zelfstandig en onafhankelijk.

Ik houd mij aan de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG
 

Integriteit bij Kindergarden

Kindergarden hecht belang aan integriteit binnen de organisatie. De HEART principles en gedragscode die iedereen bij aanvang van een dienstverband overhandigd krijgt, beschrijven onze kernwaarden: Honesty (oprechtheid), Excellence (uitblinken), Accountability (verantwoordelijkheid) en Teamwork (samenwerken). In de gedragscode staat beschreven wat er door de organisatie van medewerkers wordt verwacht welk gedrag gewenst en ongewenst is binnen de organisatie. Door de HEART principles en gedragscode weten we wat we van elkaar verwachten in hun gedrag in de omgang met klanten, elkaar, anderen en middelen van Kindergarden. Dit draagt bij aan een professionele, respectvolle, plezierige en open werksfeer en aan de kwaliteit van de dienstverlening.  

Spreek je collega aan bij kleine of relatief onschuldige vormen van niet integer gedrag, met als doel dergelijk gedrag te stoppen.  Maak een melding over dit gedrag als de collega zich niet laat beïnvloeden of als het gedrag minder onschuldig is of misschien zelfs strafbaar is.   

Het melden van niet integer gedrag is niet oncollegiaal maar een manier om onze professionaliteit te vergroten. Melden past bij HEART.  
 

Protocol melden van (het vermoeden van) misstanden of onregelmatigheden

In dit protocol met een klokkenluidersbeleid, wordt geborgd dat eventuele misstanden na melding correct worden afgehandeld. Dit document is openbaar en beschikbaar via de website van Kindergarden.

Regeling is voor misstanden en onregelmatigheden

Bij een misstand is sprake van een patroon of structureel karakter,  van een zodanig ernstige of omvangrijke situatie dat daardoor het algemeen/maatschappelijk belang wordt geraakt. 

Denk bijvoorbeeld aan het vermoeden van kindermishandeling, het misbruiken van subsidie of het zich niet houden aan hygiëne voorschriften waardoor de gezondheid van kinderen ernstig in gevaar komt.

Een onregelmatigheid is minder ernstig van aard dan een misstand. Het gaat om een onvolkomenheid of ongerechtigheid die niet zo ernstig is dat daarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan afspraken die wij gemaakt hebben in het kader van de HEART principes en de gedragscode. 

Melden
kan binnen KG bij iedereen die hiërarchisch hoger staat, bij de externe vertrouwens-persoon / adviseur of uiteindelijk zelfs extern.

De vertrouwenspersoon
is een door Kindergarden aangestelde externe adviseur met geheimhoudingsplicht die je als werknemer in vertrouwen kan raadplegen over een vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon kan in vertrouwen worden geraadpleegd voor informatie, advies en ondersteuning bij een vermoeden van een misstand/onregelmatigheid. Ook kan de vertrouwenspersoon om advies worden gevraagd bij twijfel over het doen van een melding.  Een melding kan ook direct bij de externe vertrouwenspersoon worden gedaan. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met jou (al dan niet anoniem) door naar een leidinggevende binnen Kindergarden.

Anoniem melden ? 

Volledig anoniem melden (bijvoorbeeld een brief sturen zonder afzender) is niet mogelijk. Bij degene waarbij wordt gemeld maakt de melder altijd de eigen identiteit bekend. Vervolgens is het aan de melder om binnen het traject te bepalen in hoeverre men anoniem wenst te blijven. 

Als de melding via de vertrouwenspersoon is gedaan en als melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en hij stuurt dat door naar de melder. 

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen? 

Je kunt een beroep op mij doen als je zelf vragen hebt over integriteit en integer handelen, je kunt mij ook benaderen als je het vermoeden hebt of weet dat een collega of leidinggevende zich niet integer gedraagt.

Ik kan je informatie geven over het protocol melden van vermoeden van misstanden en de verschillende keuzes die je hebt met je bespreken.

Als je besluit te melden en ook besluit om je naam (nog) niet aan de melding te verbinden kun je via mij melden.  Ik scherm je naam af en treed op als tussenpersoon tussen jou en de onderzoekers.  Ik houd je op de hoogte van de voortgang van het onderzoek en de conclusies en zorg er voor dat je daar weer op kan reageren. 

Als je dat wilt kan kan ik je ook tijdens de procedure bij staan. 
  

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail,  in tweede instantie ‘ontmoeten’

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.  De VPI mag ook ’s avonds gebeld worden.  In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten.  We spreken dan af waar dat het beste kan.
 

Afronding ondersteuning en Verslag

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe je de ondersteuning door de VPI hebt ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je hebt naar Kindergarden om het niet integere gedrag waar je mee geconfronteerd bent in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag  uit over het aantal mensen dat een beroep op mij heeft gedaan, de aard van het niet integere gedrag, de vorm van verleende ondersteuning en het resultaat.  De informatie in het verslag is niet te herleiden naar specifieke medewerkers.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je over de inhoud van de rapportage overlegd.
 

Mijn achtergrond 

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vind je in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen. 

 

 

  

Wim van Es