Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Medewerkers bij Maatwerk in Zorg

 

Wim van Es

Ik ben Wim van Es en vanaf  augustus 2019 aan jullie organisatie verbonden als extern vertrouwenspersoon.   

Je kunt  mij als vertrouwenspersoon benaderen wanneer je je onheus bejegend voelt door je eigen organisatie of door een collega of leidinggevende.  De klachtenprocedure voor medewerkers  is opgenomen in handboek nmr 207. 

Een klacht kan gaan over  ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden , zoals discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of andere vormen van agressie.  Een klacht kan ook een andere aanleiding hebben. De kern van een klacht is vaak 'onheuze bejegening'  of onvrede met een in jouw richting gemaakte keuze van de organisatie die nadelig voor je uitpakt en die je niet vindt kloppen.

Aan het inschakelen van de vertrouwenspersoon zijn voor medewerkers geen kosten verbonden.  Ik word voor mijn werk betaald door Maatwerk in Zorg maar doe het vertrouwenswerk zelfstandig en onafhankelijk.

Ik vind het belangrijk actief mee te werken aan gezonde arbeidsomstandigheden en bij te dragen aan organisaties waarin medewerkers tot hun recht komen, gerespecteerd worden en veilig en integer hun werk kunnen doen.

Ik houd mij aan de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG

Je mag mij ook benaderen voor andere situaties die een vertrouwelijk karakter hebben en ik kan dan als je dat wilt met je meedenken over wat een goede vervolgstap kan zijn.
 

1,7 miljoen werknemers in Nederland  melden in 2019 last te hebben gehad van ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden

Vanaf 2007 tot en met 2018 blijft het aantal werknemers die aangeven last te hebben gehad van collegiale agressie min of meer stabiel.  De groep werknemers die in 2016  collegiale agressie mee maakten bedroeg 16% van de werknemers.  In 2019 geeft 19% van de werknemers aan  in dat jaar één of meer keer last te hebben gehad van seksuele intimidatiie, pesten, discrimininatie of andere vormen van collegiale agressie. Omgerekend gaat het om 1,7 miljoen werknemers.

Niet iedereen durft een grens aan te geven of kan bij de eigen leidinggevende terecht

Volwassen assertieve mensen zijn vaak goed in staat collega's aan te geven dat ze van dergelijk gedrag niet gediend zijn.  Als dat geen effect heeft kan een beroep worden gedaan op de eigen leidinggevende om de situatie te beëindigen. Zo zou het ideaal gesproken behoren te verlopen.

De werkelijkheid is helaas vaak anders. Niet iedereen durft zijn of haar grens aan collega's aan te geven, sommige collega's negeren wel aangegeven grenzen, en in veel te groot aantal gevallen is de leidingggevende zelf betrokken bij de agressie.  In 20% van de meldingen bij seksuele intimidatie is de leiding de aangeklaagde en voor pesten is dit percentage zelfs 48%.
 

Zelf oplossen.....???

Als het gedrag of de beslissing  niet zodanig extreem is dat je gelijk een officiele klacht in wilt dienen of in geval van collegiale agressie aangifte wilt doen bij de politie is het vaak een goede start je klacht met de  collega of leidinggevende die de klacht 'veroorzaakt' te bespreken.

Helpt dat niet of vind je dat moeilijk, overleg dan met een collega die je vertrouwt over wat je het beste kan doen.   Als het om ongewenst gedrag gaat en  de collega die ongewenst gedrag vertoont ondanks jouw 'stop-boodschap' daarmee door blijft gaan, overweeg dan jouw of diens leidingevende om hulp te vragen. 

Als je overweegt gebruik te maken van de klachtenprocedure voor medewerkers door een klacht op papier te zetten en in te dienen,  overleg dan vooraf met de vertrouwenspersoon.  Hij of zij heeft vaak een goed beeld van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsroutes en de kansen dat je door het indienen van een  klacht ook krijgt wat je wilt.  In het geval van collegiale agressie is overleg met de vertrouwenspersoon ook nuttig als je overweegt om aangifte bij de politie te doen. 
 

Vertrouwenspersoon (VP)  inschakelen om over beste aanpak mee te denken 

Op het moment dat je met een deskundige buitenstaander van gedachten wilt wisselen over wat de beste aanpak zou kunnen zijn om de ongewenste situatie te beëindigen kun je contact op nemen met de VP.  

De VP biedt hulp en ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag en behoefte hebben aan een onafhankelijk sparringpartner.

Wim van Es is de VP die je als eerste aan de lijn krijgt.  Als je liever met een vertrouwensvrouw spreekt zal hij je in contact brengen met Pepita David of Ingrid van Wezel. De VP zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren en met je mee denken welke mogelijkheden er zijn om het conflict te proberen op te lossen. Het gesprek is vertrouwelijk en je houdt zelf de regie over  de te ondernemen stappen. 
 

Hulp en ondersteuning bestaat onder andere uit

Het aanhoren van je verhaal.

De meedenken over oplossingsmogelijkheden en meedenken hoe deze te concretiseren.

Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer, door middel van een gesprek,  mogelijk is; 

Het eventueel bieden van ondersteuning bij een dergelijk gesprek. 

Het begeleiden tijdens een klachtprocedure of het doen van aangifte.

Het geven van informatie over hulpverlenende instanties.
 

Uitgangspunten bij hulp en ondersteuning door de VP

Hulp en ondersteuning door VPO is vertrouwelijk.

VP heeft een geheimhoudingsplicht tenzij er op grond van een meldcode of andere regeling een plicht tot melden is, of wanneer het zwijgen ernstig  nadelige gevolgen heeft voor de medewerker die ondersteuning vroeg.  Als de VP vindt dat hij de geheimhouding moet doorbreken zal hij dat pas doen nadat hij dit zorgvuldig met je heeft doorgesproken. 

VP is partijdig, de VP is er voor de medewerker die als eerste om ondersteuning vraagt.

VP is preventief, de inzet is er op gericht om verdere escalatie te voorkomen. 

VP kan de organisatie inschakelen als de veiligheid van personen in gevaar is of wordt gebracht of indien ernstige schade wordt cq kan worden toegebracht aan de organisatie. 

VP adviseert de organisatie bij het bijstellen van het beleid inzake ongewenst gedrag. 
 

Afronding ondersteuning en Verslag

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe je de ondersteuning door de VP hebt ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je hebt naar Maatwerk in Zorg  om de klacht waar je mee geconfronteerd bent in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag  uit over het aantal mensen dat een beroep op mij heeft gedaan, de aard van de klachten, de vorm van verleende ondersteuning en het resultaat.  De informatie in het verslag is niet te herleiden naar specifieke medewerkers.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je over de inhoud van de rapportage overlegd.
 

Mijn achtergrond 

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben tot 2022  lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als 'LVV erkend vertrouwenspersoon'. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Met ingang van 2023 ontvang ik ook AOW en zet ik mijn werk op een wat lager pitje voort.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail,  in tweede instantie ‘ontmoeten’

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. Je kunt mij bellen op 0622540677,  je kunt mij ook mailen wimvanes@bureauvanesrbb.nl .  In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten.  We spreken dan af waar dat het beste kan.

 

In kwartaal 2 en 3 kan het zijn dat ik je doorverwijs naar een met je werkgever afgesproken back-up vertrouwenspersoon

Ik ben vanaf 2023 in kwartaal 2 en kwartaal 3 wat vaker op vakantie.  Als ik in die periode de ondersteuning niet zelf kan leveren breng je in contact met de vertrouwenspersonen Pepita David of Ingrid van Wezel

 

 

  

Wim van Es