Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Integriteit bij NSDSK: bespreken vermoeden misstanden (klokkenluidersregeling)

Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI):

Hulp bij het omgaan met vermoedens van misstanden (klokkenluidersregeling)

Ik  ben Wim van Es en werk sinds 2007 als extern vertrouwenspersoon voor de NSDSK. Je kunt bij benaderen met eigen vragen over integriteit  of het bespreken van hoe om te gaan met het vermoeden van een misstand bij NSDSK of bij een organsiatie waarbij je via NSDSK mee in aanraking bent gekomen.  In het kader van de klokkenluidersregeling NSDSK heb ik de rol van vertrouwenspersoon zoals beschreven is in artikel 1 en 2 van deze regeling. Eén van de mogelijkheden is dat je een misstand via de vertrouwenspersoon meldt zonder dat je naam aan de melding verbonden wordt.

Ik word voor mijn werk betaald door de NSDSK maar ben inhoudelijk zelfstandig en onafhankelijk.

Ik houd mij aan de principes van de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG
 

Klokkenluidersregeling NSDSK

NSDSK hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid. 

Medewerkers die het vermoeden hebben dat binnen NSDSK (of bij een andere organisatie als je daar door je werk bij NSDSK mee in aanraking komt) sprake is van een misstand worden opgeroepen dit kenbaar te maken binnen de eigen organisatie. Daar kan een eventuele misstand onderzocht en recht gezet worden.

De medewerker die ter goeder trouw meldt,  mag uiteraard niet benadeeld worden door het doen van de melding.  

Als de melder vindt dat NSDSK  niet zorgvuldig om is gegaan met de melding of na onderzoek tot een oordeel is gekomen waar de melder het niet mee eens is, dan kan de medewerker er voor kiezen de melding extern te doen. Dat kan bijvoorbeeld bij de inspectie gezondheidszorg maar uiteindelijk ook bij het Huis voor Klokkenluiders.

In uitzonderlijke situaties mag de medewerker ook gelijk extern melden of 'de klok luiden'.

In de klokkenluidersregeling wordt geborgd dat eventuele misstanden na melding en onderzoek correct worden afgehandeld. 

Regeling is bedoeld voor het melden van  misstanden waarbij een maatschappelijk belang in het geding is

Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin een medewerker van NSDSK wettelijke voorschriften schendt en misschien strafbare feiten pleegt,  of door een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten de veiligheid van de organisatie in gevaar brengt.  Denk bijvoorbeeld ook aan het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag (ongewenste omgangsvormen, geweld, zedendelict) door een collega richting een cliënt.

Melden 
Melden kan binnen NSDSK  bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Als de melding het handelen van de voorzitter van de Raad van Bestuur betreft kan ook gemeld worden bij de voorzitter van Raad van Toezicht.  Je kunt over het doen van een melding met mij overleggen en je kunt ook via mij melden.

De externe vertrouwenspersoon
Je kunt mij raadplegen voor informatie, advies en ondersteuning bij een vermoeden van een misstand/onregelmatigheid. Je kunt mij om advies vragen bij twijfel over het doen van een melding of bij de keuze om intern danwel extern te melden.  Een melding kan ook via mij worden gedaan. Ik stuur de melding, in overleg met jou (al dan niet anoniem) door. 

Begrensde geheimhoudingsplicht

Als vertrouwenspersoon heb ik een geheimhoudingsplicht. Alleen wanneer de melding onder een wettelijke plicht tot een directe externe melding valt zullen we moeten overleggen over wie meldt.. 

Anoniem melden ? 

Volledig anoniem melden (bijvoorbeeld een brief sturen zonder afzender) is niet mogelijk. Bij degene bij wie wordt gemeld maakt de melder altijd de eigen identiteit bekend. Vervolgens is het aan de melder om binnen het traject te bepalen in hoeverre hij of zij anoniem wenst te blijven. 

Als de melding via de vertrouwenspersoon is gedaan en als melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en hij stuurt dat door naar de melder. 

Rechtsbescherming van de melder

Een melder die te goeder trouw meldt en daarbij zorgvuldig handelt mag op geen enkele wijze in haar of zijn rechtspositie jegens NSDSK benadeeld worden. 
 

Wat kan de VPI voor je doen? 

Je kunt een beroep op mij doen als je zelf vragen hebt over integriteit en integer handelen, je kunt mij ook benaderen als je het vermoeden hebt of weet dat een collega of leidinggevende zich niet integer gedraagt.

Ik kan je informatie geven over de klokkenluidersregeling en de verschillende keuzes die je hebt met je bespreken.

Als je besluit te melden en ook besluit om je naam (nog) niet aan de melding te verbinden kun je via mij melden.  Ik scherm je naam af en treed op als tussenpersoon tussen jou en de onderzoekers.  Ik houd je op de hoogte van de voortgang van het onderzoek en de conclusies en zorg er voor dat je daar weer op kan reageren. 

Als je dat wilt kan kan ik je ook tijdens de procedure bij staan. 

Ik kan je tenslotte helpen als je vindt dat je door het te goeder trouw doen van melding uiteindelijk toch benadeeld wordt.
 

Uitgangspunten  hulp en ondersteuning VPI 

Hulp en ondersteuning is vertrouwelijk; 

VPI heeft een geheimhoudingsplicht tenzij er op grond van een meldcode of andere regeling een plicht tot melden is en/of het handhaven van deze plicht direct nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van de medewerker,  een andere persoon of de organisatie; 

VPI is partijdig, de VPI is er voor de medewerker die om ondersteuning vraagt; 

VPI adviseert de organisatie bij het  bijstellen van het beleid inzake integriteit.. 
 

Afronding ondersteuning en Verslag

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe je de ondersteuning door de VPI hebt ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je hebt naar de NSDSK om het niet integere gedrag waar je mee geconfronteerd bent in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag  uit over het aantal mensen dat een beroep op mij heeft gedaan, de aard van het niet integere gedrag, de vorm van verleende ondersteuning en het resultaat.  De informatie in het verslag is niet te herleiden naar medewerkers.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je over de inhoud van de rapportage overlegd.
 

Mijn achtergrond

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vind je in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail,  in tweede instantie ‘ontmoeten’

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.  Je mag ook  ’s avonds bellen.  In overleg kunnen we ook besluiten elkaar te ontmoeten.  We spreken dan af waar dat het beste kan.

 

  

Wim van Es