Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Integriteit voor medewerkers van Partners voor Jeugd: bespreken vermoeden van misstanden

Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI):
Hulp bij het omgaan met vermoedens van misstanden of onregelmatigheden

Ik ben Wim van Es en  vanaf 2013 verbonden aan de William Schrikker Groep als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag  en vanaf 2016 ook als vertrouwenspersoon integriteit. 
Per 1-1-2018 vervul ik deze rol ook voor De Jeugd en Gezinsbeschermers.

Je kunt mij benaderen met eigen vragen over integriteit, of het bespreken van hoe om te gaan met het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

Op basis van ons gesprek kun je besluiten een interne melding te doen over niet integer gedrag.  Partners voor Jeugd heeft daarvoor  de regeling 'melden vermoeden misstand of onregelmatigheid' . In het kader van deze regeling heb ik de rol van adviseur en vertrouwenspersoon zoals omschreven in artikel 1. Eén van de mogelijkheden is dat je een misstand via de vertrouwenspersoon meldt zonder dat je naam aan de melding verbonden wordt. 

Ik word voor mijn werk betaald door Partners voor Jeugd  maar ben inhoudelijk zelfstandig en onafhankelijk.
Ik houd mij aan de privacywetgeving zoals vastgelegd in de AVG
 

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid

Partners voor Jeugd  hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid.  

Medewerkers die het vermoeden hebben dat binnen Partners voor Jeugd  (of bij een andere organisatie als je daar door je werk bij Partners voor Jeugd mee in aanraking komt) sprake is van een misstand of onregelmatigheid worden opgeroepen dit kenbaar te maken binnen de eigen organisatie. Daar kan een eventuele misstand onderzocht en recht gezet worden.

Je kunt ook een melding maken over misstanden bij andere organisaties waar je door je werk voor Partners voor Jeugd mee in aanraking komt.  

De medewerker die ter goeder trouw meldt,  mag uiteraard niet benadeeld worden door het doen van de melding.  Een medewerker die onder eigen naam meldt krijgt een contactpersoon toegewezen. De contactpersoon heeft als taak er samen met de melder voor te waken dat inderdaad geen benadeling plaats vindt.

Als de melder vindt dat Partners voor Jeugd niet zorgvuldig om is gegaan met de melding of na onderzoek tot een oordeel is gekomen waar de melder het niet mee eens is, dan kan de medewerker er voor kiezen de melding extern te doen. Dat kan bij de inspectie jeugdzorg maar uiteindelijk ook bij het Huis voor Klokkenluiders. In uitzonderlijke situaties mag de medewerker ook gelijk extern melden of 'de klok luiden'.

In de regeling wordt geborgd dat eventuele misstanden na melding en onderzoek correct worden afgehandeld. 

Regeling is bedoeld voor het melden van  misstanden of onregelmatigheden

In de regeling wordt gesproken over misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.  Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin een medewerker van Partners voor Jeugd wettelijke voorschriften schendt en misschien strafbare feiten pleegt,  of door een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten de veiligheid van de organisatie in gevaar brengt. 

Een onregelmatigheid is minder ernstig van aard dan een misstand.  Denk bijvoorbeeld aan het schenden van beleids- of gedragsregels waaronder ook de bepalingen uit de Partners voor Jeugd gedragscode.

Melden 
Melden kan binnen Partners voor Jeugd bij iedereen die hiërarchisch hoger staat, bij de externe vertrouwenspersoon / adviseur of uiteindelijk zelfs extern.

De vertrouwenspersoon / adviseur
De vertrouwenspersoon is de in het kader van deze regeling  aangestelde externe adviseur met (begrensde) geheimhoudingsplicht die je als werknemer in vertrouwen kan raadplegen over een vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon kan in vertrouwen worden geraadpleegd voor informatie, advies en ondersteuning bij een vermoeden van een misstand/onregelmatigheid. Ook kan de vertrouwenspersoon om advies worden gevraagd bij twijfel over het doen van een melding.  Een melding kan ook via de externe vertrouwenspersoon worden gedaan. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met jou (al dan niet anoniem) door naar de hoogste leidinggevende binnen Partners voor Jeugd.

Begrensde geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon / adviseur is begrensd in het geval de melding een calamiteit betreft of betrekking heeft op geweldgebruik bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. In deze gevallen geldt volgens de jeugdwet een meldplicht. 

Anoniem melden .....deels 

Volledig anoniem melden (bijvoorbeeld een brief sturen zonder afzender) is niet mogelijk. Bij degene bij wie wordt gemeld maakt de melder altijd de eigen identiteit bekend. Vervolgens is het aan de melder om binnen het traject te bepalen in hoeverre hij of zij anoniem wenst te blijven. 

Als de melding via de vertrouwenspersoon is gedaan en als melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en hij stuurt dat door naar de melder. 

 

Wat kan de VPI voor je doen? 

Je kunt een beroep op mij doen als je zelf vragen hebt over integriteit en integer handelen, je kunt mij ook benaderen als je het vermoeden hebt of weet dat een collega of leidinggevende zich niet integer gedraagt.

Ik kan je informatie geven over de regeling  melden van vermoeden van misstanden en de verschillende keuzes die je hebt met je bespreken.

Als je besluit te melden en ook besluit om je naam (nog) niet aan de melding te verbinden kun je via mij melden.  Ik scherm je naam af en treed op als tussenpersoon tussen jou en de onderzoekers.  Ik houd je op de hoogte van de voortgang van het onderzoek en de conclusies en zorg er voor dat je daar weer op kan reageren. 

Als je dat wilt kan kan ik je ook tijdens de procedure bij staan. 
 

Uitgangspunten  hulp en ondersteuning VPI 

Hulp en ondersteuning is vertrouwelijk; 

VPI heeft een geheimhoudingsplicht tenzij er op grond van een meldcode of andere regeling een plicht tot melden is en/of het handhaven van deze plicht direct nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van de medewerker,  een andere persoon of de organisatie; 

VPI is partijdig, de VPI is er voor de medewerker die om ondersteuning vraagt; 

VPI adviseert de organisatie bij het  bijstellen van het beleid inzake integriteit.. 
 

Afronding ondersteuning en Verslag

De ondersteuning wordt afgerond met een korte evaluatie over hoe je de ondersteuning door de VPI hebt ervaren, of ze voldoende nut heeft gehad, en welk advies je hebt naar Partners voor Jeugd hebt  om het niet integere gedrag waar je mee geconfronteerd bent in de toekomst te voorkomen.

Ik breng jaarlijks een verslag  uit over het aantal mensen dat een beroep op mij heeft gedaan, de aard van het niet integere gedrag, de vorm van verleende ondersteuning en het resultaat.  De informatie in het verslag is niet te herleiden naar medewerkers.  Waar de kans op herkenning door direct betrokkenen wel aanwezig is wordt met je over de inhoud van de rapportage overlegd.
 

Wim van Es 

Ik ben sociaal psycholoog en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder verzorg ik  trainingen voor vertrouwenspersonen en werk ik als klachtonderzoeker / klachtenbehandelaar.  Meer informatie over mijn werk en achtergrond vind je in de taakbalk.  Mijn CV is bij het bureauprofiel opgenomen.
 

Contacten in eerste instantie per telefoon of e-mail,  in tweede instantie ‘ontmoeten’ ....... 

De contacten vinden in eerste instantie per telefoon of e-mail plaats. Mijn contactgegevens staan onder aan deze pagina.  Je mag ook  ’s avonds bellen.  Als je de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek dan vindt dit gesprek op mijn kantoor in Amersfoort plaats.

Ondersteuning kan soms bestaan uit het meegaan naar een gesprek op uw locatie.  Uit kostenoverwegingen moet ik voor ondersteuning op locatie wel toestemming vragen van mijn contactpersoon bij Partners voor Jeugd.  Daarbij geef ik uiteraard niet aan om welke medewerker het gaat. 

 

  

Wim van Es